मदत

या संकेतस्थळ सुचालन करताना करताना आपणांस काही अडचण आहे का?. हा विभाग आपणांस सुचालन आनंदानुभव करणेस प्रयत्न करेल.

संकेतस्थळावरील विभाग : या संकेतस्थळावरील विभाग हे जिल्ह्यातील विविध कार्यालये, योजना, प्रकल्पे, संपर्क याची माहीती देतात. तसेच जिल्हा प्रशासनाची सुध्दा माहीती देतात.

माहीती पाहणे : हे संकेतस्थळ गुगल क्रोम, मोझीला फायरफॉक्स, ओपेरा या ब्राउजर्स मध्ये व्यवस्थित दिसेल. बरीचशी माहीती ही एचटीएमएल किंवा पीडीएफ दाखविणेत आलेली आहे. पीडीएफ मधील माहीती पाहणेकरीता आपण अॅडोब रीडर डाउनलोड करु शकता.