संक्षिप्त माहिती
भंडारा हा 'भनारा' या शब्दाचा अपभ्रंश असावा कारण रतनपूर येथील उत्खनात इ.स.११०० मध्ये मिळालेला शिल्पलेखात 'भनारा' असा शब्दप्रयोग आढळतो. भंडारा जिल्हा हा वैनगंगेच्या खोऱ्यात उत्तर अक्षांश २१.१७° आणि पूर्व रेखांश ७९.६५° च्या दरम्यान
अधिक ...
ताज्या घडामोडी
खाजगी क्षेत्रातील जमीन वाटाघाटीद्वारे थेट खरेदी पध्दतीने ताब्यात घेण्याबाबतजाहिर नोटीस भु. प्र. क्र. 8 /एलक्युएन/2017-18 मौजा- मलकाझरी तालुका - लाखनी जिल्हा - भंडारा.
खाजगी क्षेत्रातील जमीन वाटाघाटीद्वारे थेट खरेदी पध्दतीने ताब्यात घेण्याबाबतजाहिर नोटीस भु. प्र. क्र. 9 /एलक्युएन/2017-18 मौजा- खुर्शीपार तालुका - लाखनी जिल्हा - भंडारा.
राष्ट्रीय आरोग्य अभियान जि.प. भंडारा अंतर्गत स्टाफ नर्स, आरोग्य सेविका, आरोग्य सहायिका, फॅसिलिटी मॅनेजर पदांचा अंतिम निवड निकाल.
Merit list first five candidate for interview of the post-DSRC Counselor,ARTc Counselor,ARTc Lab Tech,ARTc Pharmacist-General Hospital,Bhandara.८
Result of the post-DSRC Counselor,ARTc Counselor,ARTc Lab Tech,ARTc Pharmacist-Exam held on 15-04-2018-General Hospital,Bhandara..
जिल्हाधिकारी कार्यालय भंडारा व अधिनस्त असलेली एकूण ८ निर्लेखित चारचाकी मोटार वाहनाचे लिलावबाबत जाहिरात २०१८
सुधारित सूचना :- राष्ट्रीय आरोग्य अभियान जि.प. भंडारा अंतर्गत स्टाफ नर्स, आरोग्य सेविका, आरोग्य सहायिका, फॅसिलिटी मॅनेजर पदाकरिता मुलाखतीसाठी सुधारित सूचना.
राष्ट्रीय आरोग्य अभियान जि.प. भंडारा अंतर्गत स्टाफ नर्स, आरोग्य सेविका, आरोग्य सहायिका, फॅसिलिटी मॅनेजर पदाकरिता मुलाखतीसाठी पात्र उमेदवाराची यादी दिनांक 7 एप्रिल २०१८., 2018.
ासन निर्णय क्र. मातंसं-1716/प्र.क्र.517/39, अंतर्गत अधिसूचित करण्यात आलेली आपले सरकार सेवा केंद्राची यादी .
आपले सरकार सेवा केंद्र अधिसूचना संदर्भात शासन निर्णय .
आपले सरकार सेवा केंद्र अंतर्गत येणारे सेवा आणि दर पत्रक
स्थानिक सुट्ट्या २०१८ - जिल्हा भंडारा
सन 2017-2018 करिता दिनांक 30/09/2018 पर्यत मुदतीसाठी भंडारा जिल्हयातील रेतीघाटाचा ई- निविदा व ई- ऑक्शन पध्दतीने लिलाव.
मंडळ अधिकारी - अंतिम जेष्ठता यादी २०१८.
जिल्हाधिकारी भंडारा यांचे आस्थापनेवरील अव्वल कारकून संवर्गाची अंतीम ज्येष्ठता सुची ( दिनांक 01.01.2018 )..
जिल्हा एकात्मिक आरोग्य व कुटुंब कल्याण सोसायटी NLEP भंडारा तथा सहायक संचालक आरोग्य सेवा (कुष्ठरोग) भंडारा जाहिरात - निम वैद्यकीय कर्मचारी (PARA MEDICAL WORKER )..
जिल्हाधिकारी कार्यालय भंडारा, यांचे आस्थापनेवरील चथुर्थश्रेणी कर्मचारी / शिपाई / चौकीदार / स्वच्छक संवर्गातील कर्मचारी यांची दि.१ जानेवारी २०१८ चे स्थितीप्रमाणे अंतिम जेष्ठता यादी..
जिल्हा सेतू समिती भंडारा - कंत्राटी पदाकरीता नेमणूक, २०१८.
Notification for Eligible, Not Eligible & Witheld Eligibity for post of ARTc-Lab Tech, Counselor, Pharmacist & DSRC- Counselor recruitment(Contractual), General Hospital, Bhandara-2018.
अपूर्ण माहिती असलेल्या CSE VLE साठी सूचना आणि फॉर्म.
जिल्हा क्षयरोग अधिकारी जिल्हा क्षयरोग केंद्र भंडारा DPC व STS पदाची अंतिम निवड व प्रतीक्षा यादी २०१८.
ई- निविदा पर्यावरण सल्लागार यांचे प्रस्तावित दर प्रसारीत करण्याबाबत.
जिल्हा क्षयरोग अधिकारी जिल्हा क्षयरोग केंद्र भंडारा DPC व STS पदाकरिता कागदपत्रांची सत्यता पडताळणी व मुलाखत दि.०३.०२.२०१८.
राष्ट्रीय आरोग्य अभियान जि प भंडारा अंतर्गत एलएचव्ही, स्टाफ नर्स, एएनएम, फेसिलिटी मॅनेजर पदाकरिता जाहिरात २५/०१/१८.
ज़िल्हा क्षयरोग अधिकारी, ज़िल्हा क्षयरोग केंद्र भंडारा, DPC व STS पदाकरिता पात्र उमेदवाराची अंतिम यादी २०१८.
भंडारा जिल्ह्यातील ग्रामपंचायतीमध्ये दिनांक २५/०२/२०१८ रोजी होणाऱ्या मतदानाबाबत. - माहे मार्च २०१८ ते मे २०१८ मध्ये मुदत संपणाऱ्या व नव्याने स्थापित ग्रामपंचायतीच्या सार्वत्रिक निवडणुकीत सरपंच पदासह सर्व सदस्य पदासाठी तसेच रिक्त पदांच्या पोट निवडणुकांसाठी निवडणूक कार्यक्रम.
खाजगी क्षेत्रातील जमीन वाटाघाटीद्वारे थेट खरेदी पध्दतीने ताब्यात घेण्याबाबत जाहिर नोटीस - भु. प्र. क्र. 3/एलक्युएन/2017 मौजा- खापरी (रेह.),ता. पवनी, जिल्हा - भंडारा २०१८.
ज़िल्हा क्षयरोग अधिकारी, ज़िल्हा क्षयरोग केंद्र भंडारा DPC व STS पदाकरिता पात्र व अपात्र उमेदवाराची यादी २०१८.
खाजगी क्षेत्रातील जमीन वाटाघाटीद्वारे थेट खरेदी पध्दतीने ताब्यात घेण्याबाबत जाहिर नोटीस - भुसंपादन प्रकरण क्रमांक 6 /एलक्युएन/2017-18, मौजा-खमारी तालुका - भंडारा जिल्हा - भंडारा.
भंडारा जिल्ह्यातील वाळू गटांचे पर्यावरण अनुमतीसाठी मान्यताप्राप्त पर्यावरण सल्लागार नेमणूक करिता ई -निविदा..
शासकीय जमिनीचे वाटप आदेश - जिल्हा सैनिक कल्याण अधिकारी भंडारा नझुल.
शासकीय जमिनीचे वाटप आदेश - रेशीम कार्यालय भंडारा नझुल.
शासकीय जमिनीचे वाटप आदेश - पोलीस अधिक्षक कारधा पोलीस स्टेशन भंडारा नझुल.
शासकीय जमिनीचे वाटप आदेश - आमगाव एमएसईबी.
शासकीय जमिनीचे वाटप आदेश - नेरला एमएसईबी.
शासकीय जमिनीचे वाटप आदेश - पशुवैद्यकिय दवाखाना पालांदूर चौ.
शासकीय जमिनीचे वाटप आदेश - पोलीस अधिक्षक खैरलांजी.
शासकीय जमिनीचे वाटप आदेश - पोलीस अधिक्षक पवनारखारी.
शासकीय जमिनीचे वाटप आदेश - पोलीस अधिक्षक साकोली पो.स्टे.
अव्वल कारकून जेष्ठता यादी २०१८.
कनिष्ठ लिपिक संवर्ग जेष्ठता यादी २०१८.
लघुटंकलेखक जेष्ठता यादी २०१८.
वाहन चालक जेष्ठता यादी २०१८.
शिपाई जेष्ठता यादी २०१८.
खाजगी क्षेत्रातील जमीन वाटाघाटीद्वारे थेट खरेदी पध्दतीने ताब्यात घेण्याबाबत-जाहिर नोटीस (भुसंपादन प्रकरण क्रमांक 4 /एलक्युएन/2017-18 मौजा- निघवी तालुका - पवनी, जिल्हा - भंडारा.
विभागीय चौकशीची प्रकरणे हाताळण्यासाठी ज़िल्हा स्तरावर जाहिराती देऊन कंत्राटी चौकशी अधिकाऱ्यांची नियुक्ती करण्याबाबत.
Sand Ghat Auction (२०१७-२०१८).
सन २०१७-१८ ची दुधाळ, शेळी व कुक्कुट गट लाभार्थी निवड यादी.
जिल्हाधिकारी भंडारा यांच्या आस्थापनेवरील स्थायी / अस्थायी लिपिक-टंकलेखक ( कनिष्ट लिपिक ) संवर्गाची दिनांक 01-01-२०१७ चे स्थितीप्रमाणे अंतिम जेष्ठता यादी.
खाजगी जमीन थेट खरेदीने संपादित करणे करिता (मौज - मासळ ) - जाहीर नोटीस.
अन्न नागरी पुरवठा विभाग भंडारा बारदाना निविदा जाहिरात २०१७.
भंडारा जिल्ह्यातील रेती वाहतुकी करिता वाहन नोंदणीकृत करणेबाबत जाहिरात 2017-18. .
जिल्हाधिकारी भंडारा यांचे आस्थापनेवरील अव्वल कारकून संवर्गाची अंतीम ज्येष्ठता सुची ( दिनांक २3/१०/२०१७ ).
जिल्हा ग्राहक संरंक्षण परिषदेवर अशासकीय सदस्यांची नियुक्ती बाबत जाहिरात व अर्जाचा नमुना.
भंडारा जिल्ह्यातील मागील वर्षी लिलावात न गेलेले व नवीन रेती घाटाचा ई-निविदा व ई- ऑक्शन २०१७-१८.
अव्वल कारकून संवर्गाची प्रारूप जेष्ठता यादी 21-09-2017
स्थायी / अस्थायी तलाठी संवर्गाची दि १ जानेवारी २०१७ चे स्थितीप्रमाणे प्रारूप जेष्ठता यादी
स्थायी / अस्थायी लिपिक- टंकलेखक ( कनिष्ठ लिपिक) संवर्गाची दि १ जानेवारी २०१७ चे स्थितीप्रमाणे प्रारूप जेष्ठता यादी
स्थानिक सुट्या - भंडारा जिल्हा करिता (2017)
अधिक ...
माननीय जिल्हाधिकारी

मा. श्री.सुहास दिवसे(भा.प्र.से.)
More
जिल्हा विषयक वैशिष्ट
We talk about Aadhar card payment system this Is called AEPS(Aadhar Enable Payment System) This payment system is completely a cashless payment transaction system linked to your aadhar card
VIDEO-1
VIDEO-2
VIDEO-3
VIDEO-4
VIDEO-5
VIDEO-6
  •  HelpLine


  •  Disaster Management


  •  Important Websites