बंद

भुमीसंपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पादर्शकतेचा हक्क अधिनियम -2013 अन्वये कलम-19(1) खालील अधिसुचना भु. क्र. 01/एलक्युएन/2022-23 मौजा प्रधान/ ढोरप तालुका पवनी जिल्हा भंडारा

भुमीसंपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पादर्शकतेचा हक्क अधिनियम -2013 अन्वये कलम-19(1) खालील अधिसुचना भु. क्र. 01/एलक्युएन/2022-23 मौजा प्रधान/ ढोरप तालुका पवनी जिल्हा भंडारा
शीर्षक वर्णन प्रारंभ तारीख शेवटची तारीख संचिका
भुमीसंपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पादर्शकतेचा हक्क अधिनियम -2013 अन्वये कलम-19(1) खालील अधिसुचना भु. क्र. 01/एलक्युएन/2022-23 मौजा प्रधान/ ढोरप तालुका पवनी जिल्हा भंडारा

भुमीसंपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पादर्शकतेचा हक्क अधिनियम -2013 अन्वये कलम-19(1) खालील अधिसुचना भु. क्र. 01/एलक्युएन/2022-23 मौजा  प्रधान/ ढोरप तालुका  पवनी  जिल्हा भंडारा

25/11/2022 25/12/2022 पहा (1 MB)