बंद

भुसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहतकरतांना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, 2013 अन्वयेकलम 19(1) ची अधिसूचनामा.

भुसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहतकरतांना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, 2013 अन्वयेकलम 19(1) ची अधिसूचनामा.
शीर्षक वर्णन प्रारंभ तारीख शेवटची तारीख संचिका
भुसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहतकरतांना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, 2013 अन्वयेकलम 19(1) ची अधिसूचनामा.

भुसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहतकरतांना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, 2013 अन्वयेकलम 19(1) ची अधिसूचनामा.

गोसीखुर्द नेरला उपसा सिंचन विभाग आंबाडी (भंडारा)
गाव-खैरी

14/09/2023 14/10/2023 पहा (1 MB)