बंद

जिल्यातील इतर मागास वर्ग विमुक्त जाती, भटक्या जमाती, विशेष मागास प्रवर्ग इ. यांना सक्षम प्राधिका-यामार्फत देण्यात आलेल्या नॉन क्रिमीलेअर (Non Creamylayer Certificate) प्रमाणपत्राची (उत्पन्नाच्या प्रमाणपत्राची) वैधता पडताळणी करणेबाबत. जाहिरनामा प्रकाशित करणेबाबत

जिल्यातील इतर मागास वर्ग विमुक्त जाती, भटक्या जमाती, विशेष मागास प्रवर्ग इ. यांना सक्षम प्राधिका-यामार्फत देण्यात आलेल्या नॉन क्रिमीलेअर (Non Creamylayer Certificate) प्रमाणपत्राची (उत्पन्नाच्या प्रमाणपत्राची) वैधता पडताळणी करणेबाबत. जाहिरनामा प्रकाशित करणेबाबत
शीर्षक वर्णन प्रारंभ तारीख शेवटची तारीख संचिका
जिल्यातील इतर मागास वर्ग विमुक्त जाती, भटक्या जमाती, विशेष मागास प्रवर्ग इ. यांना सक्षम प्राधिका-यामार्फत देण्यात आलेल्या नॉन क्रिमीलेअर (Non Creamylayer Certificate) प्रमाणपत्राची (उत्पन्नाच्या प्रमाणपत्राची) वैधता पडताळणी करणेबाबत. जाहिरनामा प्रकाशित करणेबाबत

जिल्यातील इतर मागास वर्ग विमुक्त जाती, भटक्या जमाती, विशेष मागास प्रवर्ग इ. यांना

सक्षम प्राधिका-यामार्फत देण्यात आलेल्या नॉन क्रिमीलेअर (Non Creamylayer Certificate)

प्रमाणपत्राची (उत्पन्नाच्या प्रमाणपत्राची) वैधता पडताळणी करणेबाबत.  जाहिरनामा प्रकाशित करणेबाबत

08/02/2022 08/04/2022 पहा (5 MB)