बंद

अन्न व औषध प्रशासन

अन्न व औषध प्रशासन, म. राज्य, भंडारा.
Department Name अन्न व औषध प्रशासन, म. राज्य, भंडारा.
Department Work Description 1.अन्न सुरक्षा व मानदे कायदा, 2006, नियम व विनियमन 2011 अंतर्गत अन्न विक्री आस्थापना व उत्पादक पेढया यांचे तपासण्या करणे, विश्लेषनास्तव अन्न नमुने घेणे. व परवाने निर्गमीत करणे
औषधे व सौदर्य प्रासधने कायदा, 1940 व त्या अंतर्गत नियम, 1945 अंतर्गत औषधे विक्री आस्थापना व उत्पादक पेढया यांचे तपासण्या करणे, विश्लेषनास्तव औषधी नमुने घेणे व परवाने निर्गमीत करणे.
Department Services 1.अन्न सुरक्षा व मानदे कायदा, 2006, नियम व विनियमन 2011 अंतर्गत अन्न विक्री आस्थापना व उत्पादक पेढया यांना परवाने व नोंदणी प्रमाणपत्र निर्गमीत करणे.
औषधे व सौदर्य प्रासधने कायदा, 1940 व त्या अंतर्गत नियम, 1945 अंतर्गत औषधे कीरकोळ/घाऊक विक्री आस्थापना व उत्पादक पेढया औषधे परवाने निर्गमीत करणे. रक्त पेढी, रक्त संकलन केंद्र व आर्युवेदिक उत्पादक पेढयांना परवाने निर्गमीत करणे.
Departmental Contacts
Name of Officer Designation Contacts Email Address
अ . प्र. देशपांडे सहायक आयुक्त (अन्न) acfoodbhandara@gmail.com
पी. एम. बल्लाळ सहायक आयुक्त (औषधे) acfoodbhandara@gmail.com
म. प्र. चहांदे अन्न सुरक्षा अधिकारी acfoodbhandara@gmail.com
श्रीमती मो. वि. धवड औषध निरीक्षक acfoodbhandara@gmail.com
Photo Gallery
Department Website
fdamfg.maharashtra.gov.in
foscos.fssai.gov.in