बंद

आपत्ती व्यवस्थापन योजना

राष्ट्रीय आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरण, भारत सरकार महाराष्ट्र राज्य आपत्ती व्यवस्थापन जिल्हा भंडारा आपत्ती व्यवस्थापन
हेल्पलाईन नंबर : ०११ -१०७८ नियंत्रण कक्ष –दूरध्वनी ०२२-२२०२७९९० फॅक्स: ०२२-२२०२६७१२ नियंत्रण कक्ष –टोल फ्री – 1077 दूरध्वनी : 0७१८४-242683, 07262-242307

 

आपत्ती व्यवस्थापन योजना