बंद

जिल्हाधिकारी कार्यालय

अनु अनुविभागाचे नाव अनुविभाग्यातील तहसील चे नाव तालुक्यातील गावांची संख्या तालुक्यातील मंडळाची संख्या साझ्याची संख्या
 १ भंडारा भंडारा १७४ ३५
१  पवनी १५७ ३३
तुमसर तुमसर १५० ३१
मोहाडी १०८ ३२
साकोली साकोली ९६ १८
लाखांदूर ८९ २२
लाखनी १०४ २५