बंद

नगरपंचायत निवडणूक

नगरपंचायत निवडणूक २०२१ (उर्वरित जागा) – उमेदवारनिहाय प्रतिज्ञापत्रे

मतदानाची तारीख – 18-01-2022

अ.क्र. नगरपंचायतीचे नाव वार्ड क्र. (वार्डचे नाव) उमेदवाराचे प्रतिज्ञापत्र
1 नगरपंचायत मोहाडी वार्ड क्र. १ १. न्यायाखोर राजेश्री अनिल

२. न्यायाखोर राजेश्री अनिल

३. बडवाईक माधुरी गोकुल

४. हेडाऊ रेखा मनोहर

वार्ड क्र. ७ १. गायधने मनिषा मनोहर  

२.देशमुख रिता रविकांत

३. देशमुख रोशनी सुनील

४. पारधी वर्षा शोभाराम

५. पारधी वर्षा शोभाराम

वार्ड क्र. ९ १. डेकाटे सेवाराम बारीकजी

 २. निखारे नारायण गोपीचंद

 ३. पराते कांता दिलीप

४. पराते चंद्रशेखर नत्थूजी

५. पातरे किशोर पुरुषोत्तम

६. निमजे महेश गजानन

७. रंभाड निखील नत्थूजी

८. हेडाऊ प्रवीण विनोद

वार्ड क्र. ११ १. कुंभारे यादोराव देवेंद्र

२.कुरेशी नईम मोहम्मद

३. तरारे योगिता लालाजी

4. दलाल हितेन्द्रकुमार पंढरी

५.पातरे आशिष रामराव

2 नगरपंचायत लाखणी वार्ड क्र. ५ १. आकरे महेश आसाराम
२. पडोळे छगनलाल सुर्यभान
३. पडोळे छगनलाल सुर्यभान
४. गिर्हेपुजे ईश्वरदत्त नारद
५. गिर्हेपुजे ईश्वरदत्त नारद
६. गभणे महेश लक्ष्मण
७.गभणे महेश लक्ष्मण
८. पाखमोडे विजय देविदास
९. पाखमोडे विजय देविदास
वार्ड क्र. १० १. मेमन रेहाना फारूक
२. पठाण रिझवाना इरशाद
३. धनजोडे सुनंदा रमेश
४. गायधनी कविता खिरोज
५. व्यास प्रेरणा कालीचरण
6. लांडगे चंदा गोपीचंदजी
वार्ड क्र. ११ १. पालांदुरकर नम्रता शेखर
२. भिवगडे कल्पनाबाई अरविंद
३. गायधनी छाया अमर
४. पचारे शितल प्रदिप
५. मोहनकर निशा संदीप
६. गिऱ्हेपुंजे चंद्रकला ओमदेव
७. गिऱ्हेपुंजे चंद्रकला ओमदेव
८. व्यास प्रेरणा कालीचरण
९. गिऱ्हेपुंजे मिनाक्षी सुरेश
वार्ड क्र. १७ १. गायधनी प्रमोद मन्साराम
२. गायधनी प्रमोद मन्साराम
३. वंजारी विशाल श्रावण
४. जांभूळकर योगेश शिवदास
५. जांभूळकर योगेश शिवदास
६. देशमुख कैलास चैतराम
७. भैसारे सचिन रंजित
3 नगर पंचायत लाखांदूर वार्ड क्र. ३ १. विजया नेमराज लांजेवार
२. लोभा बाळू शिलार
३. छाया राजकुमार हिरापुरे
४. विमल प्रकाश तांडेकर
५. लक्ष्मी संजय मेहेंदळे
वार्ड क्र. ११ १. नलिनी विनोद खरकाटे
२. सुलभा सोमेश्वर माकडे
३. कल्पना विजय जाधव
वार्ड क्र. १५ १. विवेकानंद रमेश पारधी
२ . भारत डोमाजी प्रधान
३ . सुषमा ज्ञानेश्वर टेंभुर्णे
४ . निखिल भीमराव सुखदेवे
५ . शुभम मनोहर बागमारे
६ . संतोष रामदास घोरमोडे
वार्ड क्र. १६ १. रिजवानखा जलीलखा पठाण
२.सुनील मुरलीधर तोंडरे
३. प्रदिप हरिचंद्र पिलारे

नगरपंचायत निवडणूक २०२१ – उमेदवारनिहाय प्रतिज्ञापत्रे

अ.क्र. नगरपंचायतीचे नाव वार्ड क्र. (वार्डचे नाव) उमेदवाराचे प्रतिज्ञापत्र
१. नगरपंचायत मोहाडी वार्ड क्र.२ १.हेडाऊ तारा शालिक

२.सोनकुसरे लक्ष्मी जितेंद्र

३.आगाशे नुरी ग्यादेन्द्र

४.रामटेके प्रेरणा बुद्धघोष

५.पात्रे रंजु पुरुषोत्तम

६.सैय्यद नौशीन अशपाक

७.पराते वंदना कृष्णा

वार्ड क्र.३ १.डेकाटे सोनल विश्वनाथ

२.शहारे देवश्री विजय

३.साठवणे ज्योती हितेश

४.सेलोकर रागिणी दयाकरजी

५.सैय्यद शहनाज रफिक

वार्ड क्र. ४ १.बुरडे जितेंद्र देवनाथ

२.बुरडे शोभा मारोती

३.डेकाटे विजय आत्माराम

४.गायधने जयराम चिमण

५.कोसरे खुशाल मिताराम

६.कुंभारे प्रेमचंद सीताराम

७.नंदनवार हिरालाल चिरकुट

८.नंदनवार ज्योतिष जयदेव

९.पराते देवकांत हरिचंद्र

१०.शेख सुलेमान शौकात

११.सुखदेवे सुरेश हुसेन .

वार्ड क्र.५ १.सोनेकर ग्यानिराम तुकाराम

२.पारधी पंकज गोपाल

३.चव्हाण पवनकुमार सदाशिव

४.तिरपुडे संघपाल देवचंद

वार्ड क्र. ६ १.चिंधालोरे सेवकाराम गंगाराम

२.गायधने सचिन बालचंद

३.खोब्रागडे ममता अनिल

४.मेहर राहुल जैराम

५.मेहर सचिन गजानन

६.मोटघरे रजनीकांत प्रभाकर

७.राकडे भविष्य भरत

८.थोटे रविंद्र उदाराम   

वार्ड क्र.८ १.निमजे गणेश बळवंत

२.पराते हेमंत शामराव

३.खंडाते केशव वातुजी

४.नंदनवार अरविंद नामदेव

५.राते ओमकार सुकराम

वार्ड क्र.१० १धकाते पूनम महेंद्र

२.पराते अनिता अशोक

३.बोकडे वैशाली सुभाष

४. निपाने चंद्रकला सत्यवान

वार्ड क्र.१२ १.श्रीपाद अरुणा गंगाधर

२.डेकाटे अश्विनी प्रवीण

३.निमजे गेंदलाल शालिक

४.निमजे जगदीश त्र्यंबक

५.निमजे निलेशकुमार रेवानाथ

६.डेकाटे प्रवीण हेमंत

७.बावणे राजू बाबुराव

वार्ड क्र.१३ १.हटवार अर्चना दिलीप

२.निमकर दिशा दिनेश

३.चिंधालोरे ज्योती वामनराव

४.चिंधालोरे मंगला विनोद

५.चिंधालोरे रोहिणी  सेवकराम

वार्ड क्र.१४ १.मारबते  रेखा प्रमोद

२.गोसेवाडे संजू विश्वनाथ

३.गभणे ज्योती पदमानंद

४.मेहर सुमन गणेश

वार्ड क्र.१५ १.डेकाटे छाया शेखर

२.डेकाटे निलिमा यशवंत

३.मरसकोल्हे वनिता अर्जुन

वार्ड क्र.१६ १.शेंडे आशा हिरालाल

२.गभने बबिता धनराज

३.साठवणे सविता विलास

४.श्रीपाद दीक्षा धनेश

५.मारबते विना कृष्णाकुमार

६. साठवणे सुलोचना प्रवीण

वार्ड क्र.१७ १.गभने शैलेश दवळू

२.मारबते सखाराम लक्ष्मण

३.मारबते विशाल लहूजी

४.पाटील यशवंत बाबुराव

५.वाडीभस्मे प्रदीप ताराचंद

२. नगरपंचायत लाखणी वार्ड क्र.१ १. मेश्राम निरज भद्रुजी

२. शामकुवर प्रणय राजरतन

३.शामकुवर प्रणय राजरतन

४. रामटेके पुरुषोत्तम अंबादास

५. रामटेके पुरुषोत्तम अंबादास

६. बर्वे सुनील अशोक

७. कांबळे विपुल बबन

८. कांबळे विपुल बबन

वार्ड क्र.२ १. गायधनी वर्षा नरेश

२. गिर्‍हेपुंजे ओमकला रामकिशोर

३. गिर्‍हेपुंजे ओमकला रामकिशोर

४. जनबंधु अनिता प्रकाश

५. निर्वाण कांता रवींद्र

६. गभणे वनिता केशव

७. वंजारी साधना सत्यवान

८. गभणे वनिता केशव

वार्ड क्र. ३ १. शेंद्रे रामुजी शेषराव

२. गिर्‍हेपुंजे दिनेश मुरलीधर

३. निंबेकर राजेश उद्धवराव

वार्ड क्र. ४ १. गायधनी भाग्यश्री टिकेश

२. घाटबांधे मंदा सुरेश

३. गभणे कलावती भीमराव

४. गभणे कलावती भीमराव

५. गभणे कलावती भीमराव

६. गायधनी ललिता पवन

७. गिदमारे सुनीता शरद

८. गिदमारे सुनीता शरद

९. हजारे विभा अशोक

१०. निंबार्ते प्रतिभा शैलेश

११. निंबेकर वैशाली संजयकुमार

१२. निर्वाण स्नेहा राजेश

१३. निर्वाण स्नेहा राजेश

वार्ड क्र. ६ १. बावणे निशिगंधा आशिष

२. लांडगे चंदा गोपीचंदजी

३. लारोकर वर्षा मोहन

४. बशेशंकर सारिका चंदू

वार्ड क्र. ७ १. भिवगडे अश्विनी दिलीप

२. भिवगडे अश्विनी दिलीप

३. पोहरकर त्रिवेणी मनोज

४. कोहली प्रियांका प्रदिप

५. तिरपुडे मनीषा विशाल

६. भिवगडे अश्विनी दिलीप

७. भिवगडे अश्विनी दिलीप

८. वंजारी नंदीरा योगराज

वार्ड क्र. ८ १. उईके संगिता सुरेशचंद्र

२. निर्वाण कुंदा अनिल

३. निर्वाण रिता अनिल

४. निर्वाण रिता अनिल

५. रोडे लता रमेश

६. लांजेवार माधुरी हरीश

७. आगाशे उर्मिला प्रशांत

८. चोले निशा नरेंद्र

वार्ड क्र. ९ १. खेडीकर पंकज नंदकुमार

२. तितिरमारे प्रदिप पुरुषोत्तम

३. तितिरमारे प्रदिप पुरुषोत्तम

४. भस्मे लक्ष्मीकांत दुधराम

वार्ड क्र.१२ १. भिवगडे कल्पनाबाई अरविंद

२. भिवगडे कल्पनाबाई अरविंद

३. भिवगडे पंकज नेमीचंद

४. भांडारकर संदिप दिगंबर

५. भस्मे सुलभा बकाराम

६. भस्मे सुलभा बकाराम

७. भिवगडे पंकज नेमीचंद

८. लद्धाणी जावेद रज्जकभाई

९. वंजारी रेवाराम रामचंद्र

१०. वरवडे किशोर दशरथ

११. लांडगे दिपक भाऊराव

१२. भिवगडे कल्पनाबाई अरविंद

वार्ड क्र. १३ १. वंजारी छायाबाई माधव

२. वंजारी छायाबाई माधव

३. निखाडे ज्योती राजू

४. निखाडे ज्योती राजू

५. निर्वाण देवका पिशारामजी

६. निखाडे रश्मी हेमराज

७. निखाडे रश्मी हेमराज

८. खेडीकर सरिता प्रदिपराव

९. निर्वाण भूमिका विजय

१०. निर्वाण धनमाला चंद्रशेखर

वार्ड क्र.१४ १. धरमसारे अश्विन अरुणा

२. जांभुळकर दिलीप आदेश

३. जांभुळकर दिलीप आदेश

४. जांभुळकर महेंद्र विजय

५. जांभुळकर महेंद्र विजय

६. धरमसारे रोहित अशोक

७. पाखमोडे विनोद विठोबा

८. पाखमोडे विनोद विठोबा

वार्ड क्र. १५ १. पुरम नलिनी कार्तिक

२. सिडामे माधवी प्रेमदास

३. सोनवणे प्रभा चंद्रशेखर

४. सोनवणे सविता निलेश

५. उईके मेघा भोळा

वार्ड क्र.१६ १. भैसारे सचिन रणजित

२. धरमसारे भूपेंद्र अनिल

३. गायधने शिवदास मारोती

४. नंदेश्वर धर्मेंद्र बालाजी

५. निर्वाण शरद शिवराम

६. वंजारी प्रमोद अर्जुन

३. नगर पंचायत लाखांदूर वार्ड क्र. १
१.नागदेवे देवानंद रामचंद्र
२.नागापुरे सुरेश वसंता
३.सुखदेवे जितेश भीमराव 
वार्ड क्र.२
१.नाकतोडे हेमंत नामदेव
२.बेदरे परसराम मारोती
३.हुमणे नीलम विलास
 
वार्ड क्र.४
१.ठाकरे विनोद शंकरराव
२.रणदिवे श्रीकांत धनीराव
३.राऊत रामचंद्र विश्वनाथ
४.वानखेडे चंद्रभान विश्वनाथ 
वार्ड क्र.५
१.तांडेकर विमल प्रकाश
२.बडोले आशा युवराज
३.मेश्राम करिश्मा आदेश
४.हुमणे रेखा खुशाल
५.प्रिया ज्ञानेश धाकडे 
वार्ड क्र.६
१.नहाले सुहानी संजय
२.बगमारे निशा जगदीश
३.मालाधरे दीपिका राजकुमार 
वार्ड क्र.७
१.खानोरकर शुभांगी दिगंबर
२.पठाण सोफिया अंजुम रिजवान खान
३.सोंडारकर शिल्पा राजू 
वार्ड क्र.८
१.कोटरंगे वेणू राहुल
२.दिवाथे नलू कुमोद
३.मेश्राम ज्योशना जीवन 
वार्ड क्र.९
१.गाकरे वंदना रमेश
२.झोड भाष्कर भागवत
३.नागमोती चुन्नीलाल रामकृष्ण
४.हुमणे कैलास चुन्नीलाल 
वार्ड क्र.१०
१.कापगते देवराव वांगणू
२.बळी विनोद मारोतराव
३.राऊत मोहन पुरुषोत्तम 
वार्ड क्र.१२
१.गुरनुले यज्ञेश्वर विठ्ठल
२.देशमुख प्रल्हाद मोतीराम
३.प्रधान योगेश जयराम
४.राऊत प्रमोद रामदास 
वार्ड क्र.१३
१.कुडेगावे लता प्रमोदजी
२.कोटरंगे ज्योशना गजानन
३.नहाले वनिता नारायण
४.दवाथे शालिनी दुधराम
वार्ड क्र.१४
१.कोटरंगे आसावरी आसाराम
२.बगमारे वैशाली सुनील
३.मेश्राम लता चत्रपाल 
वार्ड क्र.१७
१.गराडे विद्या व्यंकट
२.गराडे कावेरी कैलास
३.खोब्रागडे सुषमा शैलेश
४.टेंभुर्णे सुषमा ज्ञानेश्वर 
५.सोनेकर वंदना घनश्याम 

नगरपंचायत प्रारुप प्रभाग रचना – 2020

नगर पंचायतीचे नाव परिशिष्ट 12 प्रभाग परिसिमन नकाशा
मोहाडी परिशिष्ट 12 पहा प्रभाग परिसिमन पहा नकाशा पहा
लाखनी परिशिष्ट 12 पहा प्रभाग परिसिमन पहा नकाशा पहा
लाखांदूर परिशिष्ट 12 पहा प्रभाग परिसिमन पहा नकाशा पहा

नगरपंचायत अंतिम प्रभाग रचना – 2020

नगर पंचायतीचे नाव अंतिम प्रभाग रचना
मोहाडी अनुसूची पहा
लाखनी अनुसूची पहा
लाखांदूर अनुसूची पहा