बंद

पुरवठा विभाग

अनु. अनुविभाग तालुका नगरपालिका नगरपंचायत राजस्व गाव ग्रामपंचायत रास्त भाव दुकानांची संख्या
 १ भंडारा भंडारा भंडारा १७४ ९० १७७
–  पवनी पवनी १५७ ७८ १३६
 २ तुमसर तुमसर तुमसर १०८ ७६ १६०
–  मोहाडी मोहाडी १०८ ७६ १०९
साकोली साकोली साकोली ९६ ६४ १०४
–  लाखनी लाखनी १०४ ७१ १०८
–  लाखांदूर लाखांदूर ८९ ६२ ९६