बंद

भूसंपादन प्रकरण क्रमांक 7/एलक्युएन/2017-18 मौजा- पिंडकेपार (टोली) या भुसंपादन प्रकरणात खाजगी क्षेत्रातील जमीन वाटाघाटीद्वारे थेट खरेदी पध्दतीने ताब्यात घेण्याबाबतचेजाहिर नोटीस

प्रकाशन तारीख : 04/04/2018

2018040343   –  भूसंपादन प्रकरण क्रमांक 7/एलक्युएन/2017-18 मौजा- पिंडकेपार (टोली) या भुसंपादन प्रकरणात खाजगी क्षेत्रातील जमीन वाटाघाटीद्वारे थेट खरेदी पध्दतीने ताब्यात घेण्याबाबतचेजाहिर नोटीस