बंद

लघु पाटबंधारे विभाग

लघु पाटबंधारे विभाग, जिल्हा परिषद, भंडारा
Department Name लघु पाटबंधारे विभाग, जिल्हा परिषद, भंडारा
कार्यालयाचे नांव 1) ल.पा. तलाव दुरुस्ती
2) मा.मा. तलाव दुरुस्ती
3) पाझर तलाव दुरुस्ती
3) साठवण बंधारे बांधकाम व दुरुस्ती
4) सिमेंट प्लग बंधारे बांधकाम व दुरुस्ती
5) को.प. बंधारे दुरुस्ती
6) सिमेंट नाला बांध दुरुस्ती
6) 13000 सिंचन विहीर
कार्यालयीन कामकाजाचे स्वरुप 0 ते 100 हेक्टर पर्यंतची जलसंधारणाची कामे
विभागाचे संपर्क क्रं.
अधिकाऱ्याचे नांव पदनाम संपर्क क्रं. ईमेल आय डी
श्री, सुभाष चै. कापगते  जिल्हा जलसंधारण अधिकारी, जिल्हा परिषद (ल.पा.) विभाग, भंडारा. 07181253101 eemizpbhandara@gmail.com
श्री, सुशांत म. गडकरी सहा. जिल्हा जलसंधारण अधिकारी, जिल्हा परिषद (ल.पा.) विभाग, भंडारा. 07181253101 eemizpbhandara@gmail.com
श्रीमती, वनिता र. सार्वे  अधिक्षक, जिल्हा परिषद (ल.पा.) विभाग, भंडारा. 07181253101 eemizpbhandara@gmail.com
Photo Gallery
Department Website