लोक प्रतिनिधी

अनु माननीय लोकप्रतिनिधीचे नाव क्षेत्र
 1 माननीय आमदार श्री चरण वाघमारे ६० तुमसर
 2 माननीय आमदार श्री अवसरे रामचंद्र पुनाजी ६१ भंडारा
3 माननीय आमदार श्री काशीवर राजेश लहानू ६२ साकोली