बंद

सहाय्यकआयुक्त, समाजकल्याण, भंडारा

सहाय्यकआयुक्त, समाजकल्याण, भंडारा
कार्यालयाचे नांव सहाय्यकआयुक्त, समाजकल्याण, भंडारा
कार्यालयीन कामकाजाचे स्वरुप राज्यातीलदुर्बलेत्तरजनवर्गआणिविशेषत: अनुसूचितजाती, अनुसूचितजनजातीयांचेविशेषकाळजीपूर्वकशैक्षणिक व आर्थिकहितसंवर्धनकरणेआणिसामाजिकअन्यायआणिसर्वप्रकारचेशोषणयापासूनत्यांचेसंरक्षणकरणे
कार्यालयामार्फत पुरविण्यात येणाऱ्या सुविधा विद्यार्थ्यांकरीताशासकीयवसतिगृहे, शासकीयनिवासीशाळा, शैक्षणीकयोजना, नागरीकांकरीतासामाजिकयोजना, आर्थिकविकासाच्यायोजना, राबविल्याजातात.
विभागाचे संपर्क क्रं.
अधिकाऱ्याचे नांव पदनाम संपर्क क्रं. ईमेल आय डी
श्री.बाबासाहेबदेशमुख सहाय्यकआयुक्त, समाजकल्याण, भंडारा 07184-252608 acswobhandara@gmail.com
फोटो गॅलरी
संकेतस्थळ
acswobhandara@gmail.com
sjsa.maharashtra