बंद

तहसील कार्यालय

कोणाचे कोण विभागनुसार

फिल्टर

तहसील कार्यालय
परिचय चित्र नाव पदनाम ईमेल दूरध्वनी फॅक्स पत्ता
छायाचित्र उपलब्ध नाही श्री संतोष महाले तहसीलदार लाखांदूर tahlakhandur[at]gmail[dot]com 07181-260041 - तहसीलदार लाखांदूर
छायाचित्र उपलब्ध नाही श्री विराणी तहसीलदार लाखनी lakhni[dot]tahsildar[at]gmail[dot]com 07186-245500 तहसीलदार लाखनी
छायाचित्र उपलब्ध नाही श्री टेले तहसीलदार साकोली tahsakoli[at]gmail[dot]com 07186-236124 तहसीलदार साकोली
छायाचित्र उपलब्ध नाही श्रीमती एन एस रंगारी तहसीलदार पवनी tahpauni[at]gmail[dot]com 07185-255241 तहसीलदार पवनी
छायाचित्र उपलब्ध नाही श्री अक्षय पोयाम तहसीलदार भंडारा tehsilbhandara[at]gmail[dot]com 07184-252210 तहसीलदार भंडारा
छायाचित्र उपलब्ध नाही श्री बोबर्डे तहसीलदार मोहाडी tahmohadi[at]gmail[dot]com 07197-241130 तहसीलदार मोहाडी
छायाचित्र उपलब्ध नाही श्री गन्जेंद्र बालपांडे तहसीलदार तुमसर tahsildartumsar1[at]gmail[dot]com 07183-232286 तहसीलदार तुमसर