बंद

अधिसुचना— कलम 11(1) भुमीसंपादन,पुनर्वसन पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणी पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम ,2013 भुसंपादन प्रकरण क्रमांक 2/एलक्युएन/ 2021-2022 मौजा गडपेंढरी ता.लाखनी जि.भंडारा.

अधिसुचना— कलम 11(1) भुमीसंपादन,पुनर्वसन पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणी पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम ,2013 भुसंपादन प्रकरण क्रमांक 2/एलक्युएन/ 2021-2022 मौजा गडपेंढरी ता.लाखनी जि.भंडारा.
शीर्षक वर्णन प्रारंभ तारीख शेवटची तारीख संचिका
अधिसुचना— कलम 11(1) भुमीसंपादन,पुनर्वसन पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणी पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम ,2013 भुसंपादन प्रकरण क्रमांक 2/एलक्युएन/ 2021-2022 मौजा गडपेंढरी ता.लाखनी जि.भंडारा.

अधिसुचना—   कलम 11(1)  भुमीसंपादन,पुनर्वसन पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणी पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम ,2013 भुसंपादन प्रकरण क्रमांक 2/एलक्युएन/ 2021-2022 मौजा गडपेंढरी ता.लाखनी जि.भंडारा.

25/11/2022 25/12/2022 पहा (1 MB)