बंद

अनुकंपा नियुक्तीकरिता गट – “क” व गट-“ड” ची सामाईक आणि महसूल विभागाची प्रतिक्षासूची (माहे जानेवारी 2020 अखेर)

अनुकंपा नियुक्तीकरिता गट – “क” व गट-“ड” ची सामाईक आणि महसूल विभागाची प्रतिक्षासूची (माहे जानेवारी 2020 अखेर)
शीर्षक वर्णन प्रारंभ तारीख शेवटची तारीख संचिका
अनुकंपा नियुक्तीकरिता गट – “क” व गट-“ड” ची सामाईक आणि महसूल विभागाची प्रतिक्षासूची (माहे जानेवारी 2020 अखेर)

अनुकंपा नियुक्तीकरिता गट – “क” व गट-“ड” ची सामाईक आणि महसूल विभागाची प्रतिक्षासूची (माहे जानेवारी 2020 अखेर)

17/07/2020 31/08/2020 पहा (2 MB) ANUKAMPA (REVENUE) LIST GROUP D (955 KB) ANUKAMPA SAMAYIK LIST GROUP D (6 MB) ANUKAMPA SAMAYIK LIST GROUP C_compressed (1) (8 MB)