बंद

अनुकंपा नियुक्तीकरिता गट – “क” व गट-“ड” ची सामाईक आणि महसूल विभागाची प्रतिक्षासूची (माहे मार्च २०२१अखेर)

अनुकंपा नियुक्तीकरिता गट – “क” व गट-“ड” ची सामाईक आणि महसूल विभागाची प्रतिक्षासूची (माहे मार्च २०२१अखेर)
शीर्षक वर्णन प्रारंभ तारीख शेवटची तारीख संचिका
अनुकंपा नियुक्तीकरिता गट – “क” व गट-“ड” ची सामाईक आणि महसूल विभागाची प्रतिक्षासूची (माहे मार्च २०२१अखेर)

अनुकंपा नियुक्तीकरिता गट – “क” व गट-“ड” ची सामाईक आणि महसूल विभागाची प्रतिक्षासूची (माहे मार्च २०२१अखेर)

12/05/2021 31/03/2022 पहा (4 MB) ANUKAMPA (REVENUE) LIST GROUP D (2 MB) ANUKAMPA COMBINE LIST GROUP C 31.3.2021_2_2 (9 MB) ANUKAMPA COMBINE LIST GROUP D 31.3.2021 (6 MB)