बंद

अन्नधान्य वाहतूक व हाताळणूक कंत्राट सन २०१८ – २०२१ निश्चित करण्याबाबत निविदाकारांच्या कागदपत्रांचे माहितीचे विवरणपत्र व निविदाकाराना सूचना.

अन्नधान्य वाहतूक व हाताळणूक कंत्राट सन २०१८ – २०२१ निश्चित करण्याबाबत निविदाकारांच्या कागदपत्रांचे माहितीचे विवरणपत्र व निविदाकाराना सूचना.
शीर्षक वर्णन प्रारंभ तारीख शेवटची तारीख संचिका
अन्नधान्य वाहतूक व हाताळणूक कंत्राट सन २०१८ – २०२१ निश्चित करण्याबाबत निविदाकारांच्या कागदपत्रांचे माहितीचे विवरणपत्र व निविदाकाराना सूचना.

निविदाकारांच्या कागदपत्रांचे माहितीचे विवरणपत्र व निविदाकाराना सूचना.

04/01/2019 07/01/2019 पहा (619 KB)