बंद

कंञाटी पध्दतीने वैधकिय अधिकारी (बीएएमएस) यांची भंडारा जिल्हयातील उपजिल्हा, ग्रामीण रुग्णालये व प्राथमिक आरोग्य केंद्र स्तरावर नियुक्तीकरीता अर्ज सादर केलेल्या उमेदवारांच्या मुळ कागदपञ पडताळणी बाबत दिनांक 17/09/2021ला सकाळी 11.00 वाजता स्थ्ळ – जिल्हाधिकारी कार्यालय भंडारा.

कंञाटी पध्दतीने वैधकिय अधिकारी (बीएएमएस) यांची भंडारा जिल्हयातील उपजिल्हा, ग्रामीण रुग्णालये व प्राथमिक आरोग्य केंद्र स्तरावर नियुक्तीकरीता अर्ज सादर केलेल्या उमेदवारांच्या मुळ कागदपञ पडताळणी बाबत दिनांक 17/09/2021ला सकाळी 11.00 वाजता स्थ्ळ – जिल्हाधिकारी कार्यालय भंडारा.
शीर्षक वर्णन प्रारंभ तारीख शेवटची तारीख संचिका
कंञाटी पध्दतीने वैधकिय अधिकारी (बीएएमएस) यांची भंडारा जिल्हयातील उपजिल्हा, ग्रामीण रुग्णालये व प्राथमिक आरोग्य केंद्र स्तरावर नियुक्तीकरीता अर्ज सादर केलेल्या उमेदवारांच्या मुळ कागदपञ पडताळणी बाबत दिनांक 17/09/2021ला सकाळी 11.00 वाजता स्थ्ळ – जिल्हाधिकारी कार्यालय भंडारा.

कंञाटी पध्दतीने वैधकिय अधिकारी (बीएएमएस) यांची भंडारा जिल्हयातील उपजिल्हा, ग्रामीण रुग्णालये व  प्राथमिक आरोग्य केंद्र स्तरावर नियुक्तीकरीता अर्ज सादर केलेल्या उमेदवारांच्या मुळ कागदपञ पडताळणी बाबत दिनांक 17/09/2021ला सकाळी 11.00 वाजता स्थ्ळ  – जिल्हाधिकारी कार्यालय भंडारा.

09/09/2021 16/09/2021 पहा (1 MB)