बंद

खाजगी क्षेत्रातील जमीन वाटाघाटीव्दारे थेट खरेदी पध्दतीने ताब्यात घेण्याबाबत जाहीर नोटीस भु.क्र. 02/एलक्युएन/2022-23 मौजा- रुयाळ, तालुका – पवनी, जिल्हा- भंडारा

खाजगी क्षेत्रातील जमीन वाटाघाटीव्दारे थेट खरेदी पध्दतीने ताब्यात घेण्याबाबत जाहीर नोटीस भु.क्र. 02/एलक्युएन/2022-23 मौजा- रुयाळ, तालुका – पवनी, जिल्हा- भंडारा
शीर्षक वर्णन प्रारंभ तारीख शेवटची तारीख संचिका
खाजगी क्षेत्रातील जमीन वाटाघाटीव्दारे थेट खरेदी पध्दतीने ताब्यात घेण्याबाबत जाहीर नोटीस भु.क्र. 02/एलक्युएन/2022-23 मौजा- रुयाळ, तालुका – पवनी, जिल्हा- भंडारा

खाजगी क्षेत्रातील जमीन वाटाघाटीव्दारे थेट खरेदी पध्दतीने ताब्यात घेण्याबाबत जाहीर नोटीस भु.क्र. 02/एलक्युएन/2022-23 मौजा- रुयाळ, तालुका – पवनी, जिल्हा- भंडारा

17/05/2023 17/06/2023 पहा (2 MB)