बंद

खाजगी क्षेत्रातील जमीन वाटाघाटीद्वारे थेट खरेदी पध्दतीने ताब्यात घेण्याबाबत जाहीर नोटीस उपजिल्हाधिकारी (भूसंपादन) वि.पा.वि.मं.क्र -1 भंडारा यांचे कार्यालय भंडारा भुसंपादन प्रकरण क्रमांक 3/एलक्युएन/2020-21 मौजा- सोनकुंड तालुका – जिल्हा – भंडारा

खाजगी क्षेत्रातील जमीन वाटाघाटीद्वारे थेट खरेदी पध्दतीने ताब्यात घेण्याबाबत जाहीर नोटीस उपजिल्हाधिकारी (भूसंपादन) वि.पा.वि.मं.क्र -1 भंडारा यांचे कार्यालय भंडारा भुसंपादन प्रकरण क्रमांक 3/एलक्युएन/2020-21 मौजा- सोनकुंड तालुका – जिल्हा – भंडारा
शीर्षक वर्णन प्रारंभ तारीख शेवटची तारीख संचिका
खाजगी क्षेत्रातील जमीन वाटाघाटीद्वारे थेट खरेदी पध्दतीने ताब्यात घेण्याबाबत जाहीर नोटीस उपजिल्हाधिकारी (भूसंपादन) वि.पा.वि.मं.क्र -1 भंडारा यांचे कार्यालय भंडारा भुसंपादन प्रकरण क्रमांक 3/एलक्युएन/2020-21 मौजा- सोनकुंड तालुका – जिल्हा – भंडारा

खाजगी क्षेत्रातील जमीन वाटाघाटीद्वारे थेट खरेदी पध्दतीने ताब्यात घेण्याबाबत

जाहीर नोटीस

उपजिल्हाधिकारी (भूसंपादन) वि.पा.वि.मं.क्र -1 भंडारा यांचे कार्यालय भंडारा

भुसंपादन  प्रकरण क्रमांक  3/एलक्युएन/2020-21

मौजा- सोनकुंड  तालुका – जिल्हा – भंडारा

 

11/11/2020 31/12/2020 पहा (2 MB)