बंद

खाजगी क्षेत्रातील जमीन वाटाघाटीव्दारे थेट खरेदी पध्दतीने ताब्यात घेण्याबाबत जाहीर नोटीस भु. क्र. 04/एलक्युएन/2020-21 मौजा शेळी/ सोमनाळा तालुका पवनी जिल्हा भंडारा

खाजगी क्षेत्रातील जमीन वाटाघाटीव्दारे थेट खरेदी पध्दतीने ताब्यात घेण्याबाबत जाहीर नोटीस भु. क्र. 04/एलक्युएन/2020-21 मौजा शेळी/ सोमनाळा तालुका पवनी जिल्हा भंडारा
शीर्षक वर्णन प्रारंभ तारीख शेवटची तारीख संचिका
खाजगी क्षेत्रातील जमीन वाटाघाटीव्दारे थेट खरेदी पध्दतीने ताब्यात घेण्याबाबत जाहीर नोटीस भु. क्र. 04/एलक्युएन/2020-21 मौजा शेळी/ सोमनाळा तालुका पवनी जिल्हा भंडारा

खाजगी क्षेत्रातील जमीन वाटाघाटीव्दारे थेट खरेदी पध्दतीने ताब्यात घेण्याबाबत जाहीर नोटीस भु. क्र. 04/एलक्युएन/2020-21 मौजा  शेळी/ सोमनाळा तालुका  पवनी  जिल्हा भंडारा

24/02/2021 10/03/2021 पहा (3 MB)