बंद

भुमिसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्स्थापनाकरतांनावाजवीभरपाईमिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम 2013 अन्वयेकलम 19(1) खालील अधिसुचना प्रसिध्द करण्याबाबत प्र.क्र.04/एलक्युएन-2022-2023मौजा- पालेपेंढरी ता. लाखांदुर जिल्हा- भंडारा.

भुमिसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्स्थापनाकरतांनावाजवीभरपाईमिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम 2013 अन्वयेकलम 19(1) खालील अधिसुचना प्रसिध्द करण्याबाबत प्र.क्र.04/एलक्युएन-2022-2023मौजा- पालेपेंढरी ता. लाखांदुर जिल्हा- भंडारा.
शीर्षक वर्णन प्रारंभ तारीख शेवटची तारीख संचिका
भुमिसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्स्थापनाकरतांनावाजवीभरपाईमिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम 2013 अन्वयेकलम 19(1) खालील अधिसुचना प्रसिध्द करण्याबाबत प्र.क्र.04/एलक्युएन-2022-2023मौजा- पालेपेंढरी ता. लाखांदुर जिल्हा- भंडारा.

भुमिसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्स्थापनाकरतांनावाजवीभरपाईमिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम 2013 अन्वयेकलम 19(1) खालील अधिसुचना प्रसिध्द करण्याबाबत प्र.क्र.04/एलक्युएन-2022-2023मौजा- पालेपेंढरी ता. लाखांदुर जिल्हा- भंडारा.

22/09/2023 05/10/2023 पहा (2 MB)