बंद

भुमि संपादन, पुनर्वसन व पुर्नस्थापना प्र.क्र.04/एलक्युएन-2021-2022 मौजा- खांबाडी ता. पवनी  जिल्हा- भंडारा.

भुमि संपादन, पुनर्वसन व पुर्नस्थापना प्र.क्र.04/एलक्युएन-2021-2022 मौजा- खांबाडी ता. पवनी  जिल्हा- भंडारा.
शीर्षक वर्णन प्रारंभ तारीख शेवटची तारीख संचिका
भुमि संपादन, पुनर्वसन व पुर्नस्थापना प्र.क्र.04/एलक्युएन-2021-2022 मौजा- खांबाडी ता. पवनी  जिल्हा- भंडारा.

भुमि संपादन, पुनर्वसन व पुर्नस्थापना करतांना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम 2013 अन्वये कलम 11 (1) खालील अधिसुचना प्रसिध्द करण्याबाबत

प्र.क्र.04/एलक्युएन-2021-2022 मौजा- खांबाडी ता. पवनी  जिल्हा- भंडारा.

31/05/2023 15/06/2023 पहा (998 KB)