बंद

भुमीसंपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पादर्शकतेचा हक्क अधिनियम -2013 अन्वये कलम-11(1) खालील अधिसुचना  भु. क्र. 04/एलक्युएन/2021-22 मौजा  पिंडकेपार (टोली)   तालुका  भंडारा जिल्हा भंडारा

भुमीसंपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पादर्शकतेचा हक्क अधिनियम -2013 अन्वये कलम-11(1) खालील अधिसुचना  भु. क्र. 04/एलक्युएन/2021-22 मौजा  पिंडकेपार (टोली)   तालुका  भंडारा जिल्हा भंडारा
शीर्षक वर्णन प्रारंभ तारीख शेवटची तारीख संचिका
भुमीसंपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पादर्शकतेचा हक्क अधिनियम -2013 अन्वये कलम-11(1) खालील अधिसुचना  भु. क्र. 04/एलक्युएन/2021-22 मौजा  पिंडकेपार (टोली)   तालुका  भंडारा जिल्हा भंडारा

भुमीसंपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पादर्शकतेचा हक्क अधिनियम -2013 अन्वये कलम-11(1) खालील अधिसुचना  भु. क्र. 04/एलक्युएन/2021-22 मौजा  पिंडकेपार (टोली)   तालुका  भंडारा जिल्हा भंडारा

18/07/2022 31/08/2022 पहा (300 KB)