बंद

भुमी संपादन अधिनियम २०१३ अन्वये संबंधित प्रकरणे कलम 23 करणे पूर्वी कलम 25 नुसार भुसंपादन प्रकरणात 6 महिन्याची मिळालेली मुदतवाढची प्रसिध्दी

भुमी संपादन अधिनियम २०१३ अन्वये संबंधित प्रकरणे कलम 23 करणे पूर्वी कलम 25 नुसार भुसंपादन प्रकरणात 6 महिन्याची मिळालेली मुदतवाढची प्रसिध्दी
शीर्षक वर्णन प्रारंभ तारीख शेवटची तारीख संचिका
भुमी संपादन अधिनियम २०१३ अन्वये संबंधित प्रकरणे कलम 23 करणे पूर्वी कलम 25 नुसार भुसंपादन प्रकरणात 6 महिन्याची मिळालेली मुदतवाढची प्रसिध्दी

भुमी संपादन अधिनियम २०१३ अन्वये संबंधित प्रकरणे कलम 23 करणे पूर्वी कलम 25 नुसार भुसंपादन प्रकरणात 6 महिन्याची मिळालेली मुदतवाढची प्रसिध्दी

06/04/2022 06/05/2022 पहा (218 KB)