बंद

(भुमी संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई मिळ्ण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम 2013) भु. मा. क्र. 33/अ-65/2019-2020 मौजा – शेन्द्री बुज. त. सा. क्र. 16 तालुका पवनी जिल्हा भंडारा

(भुमी संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई मिळ्ण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम 2013) भु. मा. क्र. 33/अ-65/2019-2020 मौजा – शेन्द्री बुज. त. सा. क्र. 16 तालुका पवनी जिल्हा भंडारा
शीर्षक वर्णन प्रारंभ तारीख शेवटची तारीख संचिका
(भुमी संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई मिळ्ण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम 2013) भु. मा. क्र. 33/अ-65/2019-2020 मौजा – शेन्द्री बुज. त. सा. क्र. 16 तालुका पवनी जिल्हा भंडारा

(भुमी संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत  करतांना उचित भरपाई मिळ्ण्याचा आणि  पारदर्शकतेचा   हक्क अधिनियम 2013) भु. मा. क्र.  33/अ-65/2019-2020 मौजा – शेन्द्री  बुज. त. सा. क्र. 16 तालुका पवनी  जिल्हा भंडारा

12/03/2021 12/04/2021 पहा (408 KB)