बंद

भुसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई मिळण्याचाआणि पारदर्शकतेचा हक्कअधिनियम, 2013 अन्वयेकलम 21(1) (2) (4) चे जाहीर नोटीस . गोसीखुर्द डावाकालवा विभागवाही मध्यम प्रकल्प निम्नचुलबंद विभा गोंदिया गाव- आथली, आसोला, जमनापुर,वडद

भुसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई मिळण्याचाआणि पारदर्शकतेचा हक्कअधिनियम, 2013 अन्वयेकलम 21(1) (2) (4) चे जाहीर नोटीस . गोसीखुर्द डावाकालवा विभागवाही मध्यम प्रकल्प निम्नचुलबंद विभा गोंदिया गाव- आथली, आसोला, जमनापुर,वडद
शीर्षक वर्णन प्रारंभ तारीख शेवटची तारीख संचिका
भुसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई मिळण्याचाआणि पारदर्शकतेचा हक्कअधिनियम, 2013 अन्वयेकलम 21(1) (2) (4) चे जाहीर नोटीस . गोसीखुर्द डावाकालवा विभागवाही मध्यम प्रकल्प निम्नचुलबंद विभा गोंदिया गाव- आथली, आसोला, जमनापुर,वडद

भुसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई मिळण्याचाआणि पारदर्शकतेचा हक्कअधिनियम, 2013 अन्वयेकलम 21(1) (2) (4) चे जाहीर नोटीस . गोसीखुर्द डावाकालवा विभागवाही मध्यम प्रकल्प निम्नचुलबंद विभा गोंदिया गाव- आथली, आसोला, जमनापुर,वडद

17/11/2022 16/12/2022 पहा (3 MB)