बंद

भुसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, 2013 अन्वये कलम 19(1) ची अधिसूचना भंडारा जिल्हयाच्या वेबसाईटवर प्रसिध्द करण्याबाबत. गोसीखुर्द नेरला उपसा सिंचन विभाग आंबाडी

भुसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, 2013 अन्वये कलम 19(1) ची अधिसूचना भंडारा जिल्हयाच्या वेबसाईटवर प्रसिध्द करण्याबाबत. गोसीखुर्द नेरला उपसा सिंचन विभाग आंबाडी
शीर्षक वर्णन प्रारंभ तारीख शेवटची तारीख संचिका
भुसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, 2013 अन्वये कलम 19(1) ची अधिसूचना भंडारा जिल्हयाच्या वेबसाईटवर प्रसिध्द करण्याबाबत. गोसीखुर्द नेरला उपसा सिंचन विभाग आंबाडी

भुसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, 2013 अन्वये कलम 19(1) ची अधिसूचना  भंडारा जिल्हयाच्या वेबसाईटवर प्रसिध्द करण्याबाबत.

गोसीखुर्द नेरला उपसा सिंचन विभाग आंबाडी

24/02/2021 24/04/2021 पहा (2 MB) कोलारी_2 (2 MB) खराशी_1 (2 MB) खुनारी_4 (2 MB) गोंदी_2 (2 MB) जेवनाळा (2 MB) पहाडी (2 MB) मचारणा_5 (2 MB) मांगली (2 MB) मुरमाडी_1 (2 MB) मेंगापुर (2 MB) रेंगोळा_2 (2 MB) सेलोटी_1 (2 MB) कोलारा_3 (2 MB)