बंद

भुसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, 2013 अन्वये कलम 21(1) (2) (4)

भुसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, 2013 अन्वये कलम 21(1) (2) (4)
शीर्षक वर्णन प्रारंभ तारीख शेवटची तारीख संचिका
भुसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, 2013 अन्वये कलम 21(1) (2) (4)

भुसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, 2013 अन्वये कलम 21(1) (2) (4)

गोसीखुर्द डावा कालवा विभाग वाही

गाव- खैरणा, घरतोडा, डोकेसरांडी, किरमटी, रोहणी, किन्ही , मोहरणा, करांडला, पाहुणगाव, इरलीडांबी, दोनाड, गवराळा, खैरीपट

16/04/2021 08/06/2021 पहा (230 KB) करांडला (154 KB) किन्ही_6 (102 KB) किरमटी_5 (139 KB) खैरणा_1 (188 KB) खैरीपट (162 KB) गवराळा_1 (328 KB) घरतोडा_2 (154 KB) डोकेसरांडी (194 KB) दोनाड (171 KB) पाहुणगाव (166 KB) मोहरणा_3 (452 KB) राहेणी_4 (178 KB) इरलीडांबी (230 KB)