बंद

भुसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, 2013 अन्वये कलम 21(1) (2) (4)

भुसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, 2013 अन्वये कलम 21(1) (2) (4)
शीर्षक वर्णन प्रारंभ तारीख शेवटची तारीख संचिका
भुसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, 2013 अन्वये कलम 21(1) (2) (4)

भुसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, 2013 अन्वये कलम 21(1) (2) (4)

नेरला उपसा सिंचन विभाग आंबाडी

गाव- कोलारा, कोलारी, सेलोटी, मचारणा, जेवनाळा, पहाडी,  गोंदी, खराशी,  खुनारी, रेंगोळा, मागली,  मेंगापूर, मुरमाडी

16/04/2021 08/06/2021 पहा (117 KB) कोलारा_5 (117 KB) कोलारी_1 (125 KB) खराशी_1 (139 KB) खुनारी_2 (129 KB) गोंदी (122 KB) जेवनाळा_2 (123 KB) पहाडी_2 (121 KB) मचारणा_3 (159 KB) मांगली_4 (157 KB) मुरमाडी_1 (120 KB) मेंगापुर (122 KB) रेंगोळा (126 KB) सेलोटी (134 KB)