बंद

भुसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, 2013 अन्वये कलम 11(1) ची अधिसूचना भंडारा जिल्हयाच्या वेबसाईटवर प्रसिध्द करण्याबाबत. मध्यम प्रकल्प निम्न चुलबंद विभाग गोंदिया गाव- वडद, जमनापुर

भुसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, 2013 अन्वये कलम 11(1) ची अधिसूचना भंडारा जिल्हयाच्या वेबसाईटवर प्रसिध्द करण्याबाबत. मध्यम प्रकल्प निम्न चुलबंद विभाग गोंदिया गाव- वडद, जमनापुर
शीर्षक वर्णन प्रारंभ तारीख शेवटची तारीख संचिका
भुसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, 2013 अन्वये कलम 11(1) ची अधिसूचना भंडारा जिल्हयाच्या वेबसाईटवर प्रसिध्द करण्याबाबत. मध्यम प्रकल्प निम्न चुलबंद विभाग गोंदिया गाव- वडद, जमनापुर

भुसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, 2013 अन्वये कलम 11(1) ची अधिसूचना  भंडारा जिल्हयाच्या वेबसाईटवर प्रसिध्द करण्याबाबत.

मध्यम प्रकल्प निम्न चुलबंद विभाग गोंदिया

गाव- वडद, जमनापुर

09/09/2021 08/11/2021 पहा (3 MB) वडद (3 MB) जमनापुर (3 MB)