बंद

भुसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, 2013 अन्वये कलम 19(1) ची अधिसूचना गोसीखुर्द डावा कालवा विभाग वाही गाव- ईरलीखुर्द, सावरगाव, बोथली, गुजेपार, खैरीघर, मांढळ, इटाण, मांदेड, मासळ, राजणी, विरली/बुज., नांदेड, कुडेगाव, टेंभरी, परसोडी/नाग., ढोलसर, ओपारा.

भुसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, 2013 अन्वये कलम 19(1) ची अधिसूचना गोसीखुर्द डावा कालवा विभाग वाही गाव- ईरलीखुर्द, सावरगाव, बोथली, गुजेपार, खैरीघर, मांढळ, इटाण, मांदेड, मासळ, राजणी, विरली/बुज., नांदेड, कुडेगाव, टेंभरी, परसोडी/नाग., ढोलसर, ओपारा.
शीर्षक वर्णन प्रारंभ तारीख शेवटची तारीख संचिका
भुसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, 2013 अन्वये कलम 19(1) ची अधिसूचना गोसीखुर्द डावा कालवा विभाग वाही गाव- ईरलीखुर्द, सावरगाव, बोथली, गुजेपार, खैरीघर, मांढळ, इटाण, मांदेड, मासळ, राजणी, विरली/बुज., नांदेड, कुडेगाव, टेंभरी, परसोडी/नाग., ढोलसर, ओपारा.

भुसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, 2013 अन्वये कलम 19(1) ची अधिसूचना गोसीखुर्द डावा कालवा विभाग वाही गाव- ईरलीखुर्द, सावरगाव, बोथली, गुजेपार, खैरीघर, मांढळ, इटाण, मांदेड, मासळ, राजणी, विरली/बुज., नांदेड, कुडेगाव, टेंभरी, परसोडी/नाग., ढोलसर, ओपारा.

26/10/2021 26/12/2021 पहा (2 MB) विरलीबुज (2 MB) टेंभरी (2 MB) कुडेगाव (2 MB) नादेड (2 MB) परसोडी नाग. (2 MB) ईरलीखुर्द (2 MB) सावरगाव (2 MB) ढोलसर (2 MB) ओपारा (2 MB) खैरीघर (2 MB) बोथली (2 MB) गुजेपार (3 MB) मांढळ (2 MB) राजणी (2 MB) मांदेड (2 MB) इटाण (3 MB)