बंद

भूमी संपादन, पुनर्वसन, पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकता हक्क अधिनियम २०१३ भु. मा. क्र.1 /अ-६५/2023-24, मौजा खमारी त. सा. क्र. 24, तालुका भंडारा, जिल्हा भंडारा ची कलम 11(1) खालील अधिसुचना

भूमी संपादन, पुनर्वसन, पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकता हक्क अधिनियम २०१३ भु. मा. क्र.1 /अ-६५/2023-24, मौजा खमारी त. सा. क्र. 24, तालुका भंडारा, जिल्हा भंडारा ची कलम 11(1) खालील अधिसुचना
शीर्षक वर्णन प्रारंभ तारीख शेवटची तारीख संचिका
भूमी संपादन, पुनर्वसन, पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकता हक्क अधिनियम २०१३ भु. मा. क्र.1 /अ-६५/2023-24, मौजा खमारी त. सा. क्र. 24, तालुका भंडारा, जिल्हा भंडारा ची कलम 11(1) खालील अधिसुचना

भूमी संपादन, पुनर्वसन, पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकता हक्क अधिनियम २०१३ भु. मा. क्र.1 /अ-६५/2023-24, मौजा खमारी.

11/09/2023 10/10/2023 पहा (3 MB)