बंद

भूमी संपादन पुनर्वसन व पुनरस्थापणा करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शतेचा हक्क अधिनियम, 2013 अन्वये कलम 19(1) खालील अधिसूचना -कन्हाळ्गाव

भूमी संपादन पुनर्वसन व पुनरस्थापणा करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शतेचा हक्क अधिनियम, 2013 अन्वये कलम 19(1) खालील अधिसूचना -कन्हाळ्गाव
शीर्षक वर्णन प्रारंभ तारीख शेवटची तारीख संचिका
भूमी संपादन पुनर्वसन व पुनरस्थापणा करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शतेचा हक्क अधिनियम, 2013 अन्वये कलम 19(1) खालील अधिसूचना -कन्हाळ्गाव

भूमी संपादन पुनर्वसन व पुनरस्थापणा करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शतेचा हक्क अधिनियम, 2013 अन्वये कलम 19(1) खालील अधिसूचना -कन्हाळ्गाव

01/01/2021 31/01/2021 पहा (741 KB)