बंद

भूमी संपादन पुनर्वसन व पुनरस्थापणा करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शतेचा हक्क अधिनियम, 2013 अन्वये कलम 19(1) खालील अधिसूचना – शेळी सोमनाळा

भूमी संपादन पुनर्वसन व पुनरस्थापणा करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शतेचा हक्क अधिनियम, 2013 अन्वये कलम 19(1) खालील अधिसूचना – शेळी सोमनाळा
शीर्षक वर्णन प्रारंभ तारीख शेवटची तारीख संचिका
भूमी संपादन पुनर्वसन व पुनरस्थापणा करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शतेचा हक्क अधिनियम, 2013 अन्वये कलम 19(1) खालील अधिसूचना – शेळी सोमनाळा

भूमी संपादन पुनर्वसन व पुनरस्थापणा करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शतेचा हक्क अधिनियम, 2013 अन्वये कलम 19(1) खालील अधिसूचना – शेळी सोमनाळा

01/01/2021 31/01/2021 पहा (744 KB)