बंद

भूमी संपादन, पुनर्वसन व पुनर्स्थापणा करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम २०१३ कलम १९(१) अधिसूचना कातुर्ली

भूमी संपादन, पुनर्वसन व पुनर्स्थापणा करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम २०१३ कलम १९(१) अधिसूचना कातुर्ली
शीर्षक वर्णन प्रारंभ तारीख शेवटची तारीख संचिका
भूमी संपादन, पुनर्वसन व पुनर्स्थापणा करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम २०१३ कलम १९(१) अधिसूचना कातुर्ली

भूमी संपादन, पुनर्वसन व पुनर्स्थापणा करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम २०१३ कलम १९(१) अधिसूचना कातुर्ली

27/01/2021 28/02/2021 पहा (3 MB)