बंद

भूमी संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शतेचा हक्क अधिनियम, 2013 भू. मा. क्र. 32/अ-६५/२०१८-१९ मौजा शेळी सोमनाळा त. सा. क्र. ३८ तालुका पवनी, भंडारा

भूमी संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शतेचा हक्क अधिनियम, 2013 भू. मा. क्र. 32/अ-६५/२०१८-१९ मौजा शेळी सोमनाळा त. सा. क्र. ३८ तालुका पवनी, भंडारा
शीर्षक वर्णन प्रारंभ तारीख शेवटची तारीख संचिका
भूमी संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शतेचा हक्क अधिनियम, 2013 भू. मा. क्र. 32/अ-६५/२०१८-१९ मौजा शेळी सोमनाळा त. सा. क्र. ३८ तालुका पवनी, भंडारा

भूमी संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शतेचा हक्क अधिनियम, 2013

भू. मा. क्र. 32/अ-६५/२०१८-१९ मौजा शेळी सोमनाळा  त. सा. क्र. ३८ तालुका पवनी, भंडारा

01/01/2021 31/01/2021 पहा (2 MB)