बंद

भूमी संपादन, पुनर्वसन व पूनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकता हक्क अधिनियम 2013 अन्वये गोसेखुर्द प्रकल्पाचा बुडीत क्षेत्राकरिता, भु.मा.क्र.42/अ-65/2018-19, मौजा भेंडाळा, त. सा. क्र. 30, तालुका पवनी, जिल्हा भंडारा ची कलम 19(1)

भूमी संपादन, पुनर्वसन व पूनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकता हक्क अधिनियम 2013 अन्वये गोसेखुर्द प्रकल्पाचा बुडीत क्षेत्राकरिता, भु.मा.क्र.42/अ-65/2018-19, मौजा भेंडाळा, त. सा. क्र. 30, तालुका पवनी, जिल्हा भंडारा ची कलम 19(1)
शीर्षक वर्णन प्रारंभ तारीख शेवटची तारीख संचिका
भूमी संपादन, पुनर्वसन व पूनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकता हक्क अधिनियम 2013 अन्वये गोसेखुर्द प्रकल्पाचा बुडीत क्षेत्राकरिता, भु.मा.क्र.42/अ-65/2018-19, मौजा भेंडाळा, त. सा. क्र. 30, तालुका पवनी, जिल्हा भंडारा ची कलम 19(1)

भूमी संपादन, पुनर्वसन व पूनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकता हक्क अधिनियम 2013 अन्वये गोसेखुर्द प्रकल्पाचा बुडीत क्षेत्राकरिता, भु.मा.क्र.42/अ-65/2018-19, मौजा भेंडाळा, त. सा. क्र. 30, तालुका पवनी, जिल्हा भंडारा ची कलम 19(1)

04/08/2021 04/09/2021 पहा (1 MB)