बंद

भूसंपादन प्रकरण क्रमांक 1/एलक्युएन/2020-21 मौजा खातखेडा तह.पवनी जि.भंडारा येथील खाजगी क्षेत्रातील जमीन सिंचन व इतर प्रकल्पासाठी खाजगी वाटाघाटीव्दारे थेट खरेदी पध्दतीने घेण्याबाबत.

भूसंपादन प्रकरण क्रमांक 1/एलक्युएन/2020-21 मौजा खातखेडा तह.पवनी जि.भंडारा येथील खाजगी क्षेत्रातील जमीन सिंचन व इतर प्रकल्पासाठी खाजगी वाटाघाटीव्दारे थेट खरेदी पध्दतीने घेण्याबाबत.
शीर्षक वर्णन प्रारंभ तारीख शेवटची तारीख संचिका
भूसंपादन प्रकरण क्रमांक 1/एलक्युएन/2020-21 मौजा खातखेडा तह.पवनी जि.भंडारा येथील खाजगी क्षेत्रातील जमीन सिंचन व इतर प्रकल्पासाठी खाजगी वाटाघाटीव्दारे थेट खरेदी पध्दतीने घेण्याबाबत.

भूसंपादन प्रकरण क्रमांक 1/एलक्युएन/2020-21 मौजा खातखेडा तह.पवनी जि.भंडारा येथील खाजगी क्षेत्रातील जमीन सिंचन व इतर प्रकल्पासाठी खाजगी वाटाघाटीव्दारे थेट खरेदी पध्दतीने घेण्याबाबत.

22/09/2020 08/10/2020 पहा (2 MB)