बंद

भूसंपादन प्रकरण क्रमांक 4/एलक्युएन/2020-21 मौजा चांदी तह.पवनी जि.भंडारा येथील खाजगी क्षेत्रातील जमीन सिंचन व इतर प्रकल्पासाठी खाजगी वाटाघाटीव्दारे थेट खरेदी पध्दतीने घेण्याबाबत.

भूसंपादन प्रकरण क्रमांक 4/एलक्युएन/2020-21 मौजा चांदी तह.पवनी जि.भंडारा येथील खाजगी क्षेत्रातील जमीन सिंचन व इतर प्रकल्पासाठी खाजगी वाटाघाटीव्दारे थेट खरेदी पध्दतीने घेण्याबाबत.
शीर्षक वर्णन प्रारंभ तारीख शेवटची तारीख संचिका
भूसंपादन प्रकरण क्रमांक 4/एलक्युएन/2020-21 मौजा चांदी तह.पवनी जि.भंडारा येथील खाजगी क्षेत्रातील जमीन सिंचन व इतर प्रकल्पासाठी खाजगी वाटाघाटीव्दारे थेट खरेदी पध्दतीने घेण्याबाबत.

भूसंपादन प्रकरण क्रमांक 4/एलक्युएन/2020-21 मौजा चांदी तह.पवनी जि.भंडारा येथील खाजगी क्षेत्रातील जमीन सिंचन व इतर प्रकल्पासाठी खाजगी वाटाघाटीव्दारे थेट खरेदी पध्दतीने घेण्याबाबत.

05/03/2021 20/03/2021 पहा (911 KB)