बंद

महाराष्ट्र राज्यातील इतर मागास वर्ग विमुक्त जाती, भटक्या जमाती, विशेष मागास प्रवर्ग इ. यांना सक्षम प्राधिका-यामार्फत देण्यात आलेल्या नॉन क्रिमीलेअर (Non Creamylayer Certificate) प्रमाणपत्राची (उत्पन्नाच्या प्रमाणपत्राची) वैधता पडताळणी करणेबाबत. जाहिरनामा प्रकाशित करणेबाबत

महाराष्ट्र राज्यातील इतर मागास वर्ग विमुक्त जाती, भटक्या जमाती, विशेष मागास प्रवर्ग इ. यांना सक्षम प्राधिका-यामार्फत देण्यात आलेल्या नॉन क्रिमीलेअर (Non Creamylayer Certificate) प्रमाणपत्राची (उत्पन्नाच्या प्रमाणपत्राची) वैधता पडताळणी करणेबाबत. जाहिरनामा प्रकाशित करणेबाबत
शीर्षक वर्णन प्रारंभ तारीख शेवटची तारीख संचिका
महाराष्ट्र राज्यातील इतर मागास वर्ग विमुक्त जाती, भटक्या जमाती, विशेष मागास प्रवर्ग इ. यांना सक्षम प्राधिका-यामार्फत देण्यात आलेल्या नॉन क्रिमीलेअर (Non Creamylayer Certificate) प्रमाणपत्राची (उत्पन्नाच्या प्रमाणपत्राची) वैधता पडताळणी करणेबाबत. जाहिरनामा प्रकाशित करणेबाबत

महाराष्ट्र राज्यातील इतर मागास वर्ग विमुक्त जाती, भटक्या जमाती, विशेष मागास प्रवर्ग इ. यांना

सक्षम प्राधिका-यामार्फत देण्यात आलेल्या नॉन क्रिमीलेअर (Non Creamylayer Certificate)

प्रमाणपत्राची (उत्पन्नाच्या प्रमाणपत्राची) वैधता पडताळणी करणेबाबत.  जाहिरनामा प्रकाशित करणेबाबत

03/11/2021 31/12/2021 पहा (617 KB) जाहिरनामा (1 MB) Girhipunje-Dhande (2 MB) Sarang Patale (349 KB)