बंद

विशेष सहाय्यक सरकारी अभियोक्ता, भंडारा पदाकरिता, मुलाखतीस पात्र ठरलेल्या उमेदवारांची यादी. ( मुलाखत दिनांक २६/१०/२०१८, वेळ सकाळी १० वाजता, कलेक्टर ऑफिस भंडारा येथे घेण्यात येईल .)

विशेष सहाय्यक सरकारी अभियोक्ता, भंडारा पदाकरिता, मुलाखतीस पात्र ठरलेल्या उमेदवारांची यादी. ( मुलाखत दिनांक २६/१०/२०१८, वेळ सकाळी १० वाजता, कलेक्टर ऑफिस भंडारा येथे घेण्यात येईल .)
शीर्षक वर्णन प्रारंभ तारीख शेवटची तारीख संचिका
विशेष सहाय्यक सरकारी अभियोक्ता, भंडारा पदाकरिता, मुलाखतीस पात्र ठरलेल्या उमेदवारांची यादी. ( मुलाखत दिनांक २६/१०/२०१८, वेळ सकाळी १० वाजता, कलेक्टर ऑफिस भंडारा येथे घेण्यात येईल .)

विशेष सहाय्यक सरकारी अभियोक्ता, भंडारा पदाकरिता, मुलाखतीस पात्र ठरलेल्या उमेदवारांची यादी.

12/10/2018 28/10/2018 पहा (161 KB)