बंद

िल्हधिकरी भंंडारा यांचे आस्थापनेवरील स्थायी/अस्थायी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी (शिपाई/चौकीदार/स्वच्छ्क) संर्वगाची दिनांक 01/01/2021 चे स्थितीप्रमाणे प्रारुप जेष्ठता यादी

िल्हधिकरी भंंडारा यांचे आस्थापनेवरील स्थायी/अस्थायी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी (शिपाई/चौकीदार/स्वच्छ्क) संर्वगाची दिनांक 01/01/2021 चे स्थितीप्रमाणे प्रारुप जेष्ठता यादी
शीर्षक वर्णन प्रारंभ तारीख शेवटची तारीख संचिका
िल्हधिकरी भंंडारा यांचे आस्थापनेवरील स्थायी/अस्थायी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी (शिपाई/चौकीदार/स्वच्छ्क) संर्वगाची दिनांक 01/01/2021 चे स्थितीप्रमाणे प्रारुप जेष्ठता यादी

िल्हधिकरी भंंडारा यांचे आस्थापनेवरील स्थायी/अस्थायी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी (शिपाई/चौकीदार/स्वच्छ्क) संर्वगाची दिनांक 01/01/2021 चे स्थितीप्रमाणे प्रारुप जेष्ठता यादी

24/02/2021 24/02/2022 पहा (6 MB)