बंद

भुमि संपादन पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करतांना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकता  हक्क्‍ अधिनियम 2013 अंतर्गत कलम 23 करणेपुर्वी कलम 25 नुसार मुदतवाढ मिळाल्याबाबत.

भुमि संपादन पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करतांना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकता  हक्क्‍ अधिनियम 2013 अंतर्गत कलम 23 करणेपुर्वी कलम 25 नुसार मुदतवाढ मिळाल्याबाबत.
शीर्षक वर्णन प्रारंभ तारीख शेवटची तारीख संचिका
भुमि संपादन पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करतांना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकता  हक्क्‍ अधिनियम 2013 अंतर्गत कलम 23 करणेपुर्वी कलम 25 नुसार मुदतवाढ मिळाल्याबाबत.

भुमि संपादन पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करतांना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकता  हक्क्‍ अधिनियम 2013 अंतर्गत कलम 23 करणेपुर्वी कलम 25 नुसार मुदतवाढ मिळाल्याबाबत.

 

22/04/2022 21/06/2022 पहा (896 KB)