बंद

घोषणा

घोषणा
शीर्षक वर्णन प्रारंभ तारीख शेवटची तारीख संचिका
भुसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, 2013 अन्वये कलम 19(1) ची अधिसूचना भंडारा जिल्हयाच्या वेबसाईटवर प्रसिध्द करण्याबाबत. गोसीखुर्द नेरला उपसा सिंचन विभाग आंबाडी

भुसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, 2013 अन्वये कलम 19(1) ची अधिसूचना  भंडारा जिल्हयाच्या वेबसाईटवर प्रसिध्द करण्याबाबत.

गोसीखुर्द नेरला उपसा सिंचन विभाग आंबाडी

24/02/2021 24/04/2021 पहा (2 MB) कोलारी_2 (2 MB) खराशी_1 (2 MB) खुनारी_4 (2 MB) गोंदी_2 (2 MB) जेवनाळा (2 MB) पहाडी (2 MB) मचारणा_5 (2 MB) मांगली (2 MB) मुरमाडी_1 (2 MB) मेंगापुर (2 MB) रेंगोळा_2 (2 MB) सेलोटी_1 (2 MB) कोलारा_3 (2 MB)
भुसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, 2013 अन्वये कलम 19(1) ची अधिसूचना भंडारा जिल्हयाच्या वेबसाईटवर प्रसिध्द करण्याबाबत. गोसीखुर्द डावा कालवा विभाग वाही

भुसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, 2013 अन्वये कलम 19(1) ची अधिसूचना  भंडारा जिल्हयाच्या वेबसाईटवर प्रसिध्द करण्याबाबत.

गोसीखुर्द डावा कालवा विभाग वाही

24/02/2021 24/04/2021 पहा (2 MB) खैरणा (2 MB) गवराळा (3 MB) मोहरणा_1 (5 MB)
खाजगी क्षेत्रातील जमीन वाटाघाटीव्दारे थेट खरेदी पध्दतीने ताब्यात घेण्याबाबत जाहीर नोटीस भु. क्र. 04/एलक्युएन/2020-21 मौजा शेळी/ सोमनाळा तालुका पवनी जिल्हा भंडारा

खाजगी क्षेत्रातील जमीन वाटाघाटीव्दारे थेट खरेदी पध्दतीने ताब्यात घेण्याबाबत जाहीर नोटीस भु. क्र. 04/एलक्युएन/2020-21 मौजा  शेळी/ सोमनाळा तालुका  पवनी  जिल्हा भंडारा

24/02/2021 10/03/2021 पहा (3 MB)
खाजगी क्षेत्रातील जमीन वाटाघाटीव्दारे थेट खरेदी पध्दतीने ताब्यात घेण्याबाबत जाहीर नोटीस भु. क्र. 03/एलक्युएन/2020-21 मौजा खोकरी (ढोरप) तालुका पवनी जिल्हा भंडारा

खाजगी क्षेत्रातील जमीन वाटाघाटीव्दारे थेट खरेदी पध्दतीने ताब्यात घेण्याबाबत जाहीर नोटीस भु. क्र. 03/एलक्युएन/2020-21 मौजा खोकरी (ढोरप) तालुका  पवनी  जिल्हा भंडारा

24/02/2021 10/03/2021 पहा (2 MB)
राष्ट्रीय आरोग्य अभियान जिल्हा शीघ्र हस्तक्षेप केंद्र (डीईआयसी) अंतर्गत राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रमांतर्गत, MOU करण्याबाबत तज्ञ डॉक्टरांची मुलाखत.

राष्ट्रीय आरोग्य अभियान जिल्हा शीघ्र हस्तक्षेप केंद्र (डीईआयसी) अंतर्गत राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रमांतर्गत, MOU करण्याबाबत तज्ञ डॉक्टरांची मुलाखत.

18/02/2021 01/03/2021 पहा (163 KB)
रेतीघाट लिलाव करण्याबाबतची जाहिरात ( दुसरी वेळ )

रेतीघाट लिलाव करण्याबाबतची जाहिरात ( दुसरी वेळ )

12/02/2021 15/03/2021 पहा (7 MB)
भूमी संपादन, पुनर्वसन व पुनर्स्थापणा करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम २०१३ कलम १९(१) अधिसूचना मौजा इटाण, मौजा इरली खुर्द, मौजा ओपारा, मौजा करांडला, मौजा किन्ही, मौजा किरमटी, मौजा कुडेगाव, मौजा खैरीघर, मौजा खैरीपट, मौजा गुंजेपार, मौजा घरतोडा, मौजा टेंभरी, मौजा डोकेसरांडी, मौजा ढोलसर, मौजा दोनाड, मौजा नादेड, मौजा परसोडी नाग, मौजा पाहुणगाव, मौजा बोथली, मौजा मांढळ, मौजा मांदेड, मौजा मासळ, मौजा राजणी, मौजा रोहणी, मौजा विरली (बुज), मौजा सावरगाव.

भूमी संपादन, पुनर्वसन व पुनर्स्थापणा करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम २०१३ कलम १९(१) अधिसूचना मौजा इटाण, मौजा इरली खुर्द, मौजा ओपारा, मौजा करांडला, मौजा किन्ही, मौजा किरमटी, मौजा कुडेगाव, मौजा खैरीघर, मौजा खैरीपट, मौजा गुंजेपार, मौजा घरतोडा, मौजा टेंभरी, मौजा डोकेसरांडी, मौजा ढोलसर, मौजा दोनाड, मौजा नादेड, मौजा परसोडी नाग, मौजा पाहुणगाव, मौजा बोथली, मौजा मांढळ, मौजा मांदेड, मौजा मासळ, मौजा राजणी, मौजा रोहणी, मौजा विरली (बुज), मौजा सावरगाव.

03/02/2021 31/03/2021 पहा (6 MB) मौजा इरली खुर्द (4 MB) मौजा ओपारा (4 MB) मौजा करांडला (2 MB) मौजा किन्ही (2 MB) मौजा किरमटी (2 MB) मौजा कुडेगाव (5 MB) मौजा खैरीघर (3 MB) मौजा खैरीपट (2 MB) मौजा गुंजेपार (4 MB) मौजा घरतोडा (2 MB) मौजा टेंभरी (4 MB) मौजा डोकेसरांडी (2 MB) मौजा ढोलसर (4 MB) मौजा दोनाड (2 MB) मौजा नादेड (4 MB) मौजा परसोडी नाग (4 MB) मौजा पाहुणगाव (2 MB) मौजा बोथली (3 MB) मौजा मांढळ (3 MB) मौजा मांदेड (4 MB) मौजा मासळ (5 MB) मौजा राजणी (4 MB) मौजा रोहणी (2 MB) मौजा विरली (बुज) (4 MB) मौजा सावरगाव (4 MB) मौजा इटाण (6 MB)
स्थानिक सुट्टी 2021 – भंडारा

स्थानिक सुट्टी 2021 – भंडारा

22/01/2021 31/12/2021 पहा (47 KB)
जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन-2018

जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन-2018

23/09/2019 30/09/2022 पहा (7 MB)
संग्रहित