बंद

घोषणा

घोषणा
शीर्षक वर्णन प्रारंभ तारीख शेवटची तारीख संचिका
राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत समुद्र समुद्र आरोग्य अधिकारी परीक्षेतील पत्र वा आपत्र उमदेवरची याडी 2019-20

राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत समुद्र समुद्र आरोग्य अधिकारी परीक्षेतील पत्र वा आपत्र उमदेवरची याडी 2019-20

18/01/2020 02/02/2020 पहा (3 MB)
खाजगी क्षेत्रातील जमीन वाटाघाटीव्दारे थेट खरेदी पध्दतीने ताब्यात घेण्याबाबत जाहीर नोटीस भु. क्र. 01/एलक्युएन/2019-20 मौजा शेळी (सोमनाळा ) तालुका पवनी जिल्हा भंडारा

खाजगी क्षेत्रातील जमीन वाटाघाटीव्दारे थेट खरेदी पध्दतीने ताब्यात घेण्याबाबत जाहीर नोटीस भु. क्र. 01/एलक्युएन/2019-20 मौजा शेळी (सोमनाळा ) तालुका पवनी जिल्हा भंडारा

24/12/2019 31/01/2020 पहा (1 MB)
खाजगी क्षेत्रातील जमीन वाटाघाटीव्दारे थेट खरेदी पध्दतीने ताब्यात घेण्याबाबत जाहीर नोटीस भु. क्र. 02/एलक्युएन/2019-20 मौजा खाकसी तालुका पवनी जिल्हा भंडारा

खाजगी क्षेत्रातील जमीन वाटाघाटीव्दारे थेट खरेदी पध्दतीने ताब्यात घेण्याबाबत जाहीर नोटीस भु. क्र. 02/एलक्युएन/2019-20 मौजा खाकसी तालुका पवनी जिल्हा भंडारा

24/12/2019 31/01/2020 पहा (1 MB)
जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन-2018

जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन-2018

23/09/2019 30/09/2022 पहा (7 MB)
नावीन्यपूर्ण व OTPS योजना २०१९-२०२०

नावीन्यपूर्ण  व OTPS योजना २०१९-२०२०

13/09/2019 31/03/2020 पहा (3 MB)
संग्रहित