बंद

घोषणा

घोषणा
शीर्षक वर्णन प्रारंभ तारीख शेवटची तारीख संचिका
राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत विविध कार्यक्रमा मध्ये रिक्त असलेल्या पदाची पदभरती जाहिरात दिनांक ०२ जून २०२३

राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत विविध कार्यक्रमा मध्ये रिक्त असलेल्या पदाची पदभरती जाहिरात दिनांक ०२ जून २०२३

01/06/2023 30/06/2023 पहा (6 MB)
भुमि संपादन, पुनर्वसन व पुर्नस्थापना प्र.क्र.04/एलक्युएन-2021-2022 मौजा- खांबाडी ता. पवनी  जिल्हा- भंडारा.

भुमि संपादन, पुनर्वसन व पुर्नस्थापना करतांना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम 2013 अन्वये कलम 11 (1) खालील अधिसुचना प्रसिध्द करण्याबाबत

प्र.क्र.04/एलक्युएन-2021-2022 मौजा- खांबाडी ता. पवनी  जिल्हा- भंडारा.

31/05/2023 15/06/2023 पहा (998 KB)
खाजगी क्षेत्रातील जमीन वाटाघाटीव्दारे थेट खरेदी पध्दतीने ताब्यात घेण्याबाबत जाहीर नोटीस भु.क्र. 02/एलक्युएन/2022-23 मौजा- रुयाळ, तालुका – पवनी, जिल्हा- भंडारा

खाजगी क्षेत्रातील जमीन वाटाघाटीव्दारे थेट खरेदी पध्दतीने ताब्यात घेण्याबाबत जाहीर नोटीस भु.क्र. 02/एलक्युएन/2022-23 मौजा- रुयाळ, तालुका – पवनी, जिल्हा- भंडारा

17/05/2023 17/06/2023 पहा (2 MB)
अनुकंपा धारकाची अंतिम जेष्ठता प्रतिक्षा सूची

अनुकंपा धारकाची अंतिम जेष्ठता प्रतिक्षा सूची

15/05/2023 14/06/2023 पहा (4 MB)
अनुकंपा धारकाची अंतिम जेष्ठता सूची प्रसिध्द करणेबाबतचे प्रसिध्दपत्रक

अनुकंपा धारकाची अंतिम जेष्ठता सूची प्रसिध्द करणेबाबतचे प्रसिध्दपत्रक

15/05/2023 14/06/2023 पहा (2 MB)
भुमीसंपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम -2013 अन्वये कलम-19(1) खालील अधिसुचना भु. क्र. 04/एलक्युएन/2021-22 मौजा पिंडकेपार (टोली) तालुका:- भंडारा जिल्हा:- भंडारा

भुमीसंपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम -2013 अन्वये कलम-19(1) खालील अधिसुचना भु. क्र. 04/एलक्युएन/2021-22 मौजा  पिंडकेपार (टोली) तालुका:- भंडारा  जिल्हा:- भंडारा

18/04/2023 31/12/2023 पहा (2 MB)
महसूल सहाय्यक ज्येष्ठता यादी 2023

महसूल सहाय्यक ज्येष्ठता यादी 2023

24/03/2023 31/12/2023 पहा (5 MB)
मंडळ अधिकारी यांना सातव्या वेतन आयोगानुसार तीन लाभांच्या सुधारीत सेवांतर्गत आश्वासीत प्रगती योजनेचा लाभ मिळण्याबाबत यादी वेबसाईटवर प्रसिध्द करण्याबाबत.

मंडळ अधिकारी यांना सातव्या वेतन आयोगानुसार तीन लाभांच्या सुधारीत सेवांतर्गत आश्वासीत प्रगती योजनेचा लाभ मिळण्याबाबत यादी वेबसाईटवर प्रसिध्द  करण्याबाबत.

02/03/2023 01/03/2024 पहा (8 MB)
शासकीय सुट्ट्या आदेश-2023

शासकीय सुट्ट्या आदेश-2023

20/02/2023 31/12/2023 पहा (254 KB)
जिल्हास्तरावरील मंडळ अधिकारी संवर्गाची दिनांक 1/1/2023 चे स्थितीप्रमाणे अंतीम जेष्ठता यादी

जिल्हास्तरावरील मंडळ अधिकारी संवर्गाची दिनांक 1/1/2023 चे स्थितीप्रमाणे अंतीम जेष्ठता यादी

14/02/2023 31/12/2023 पहा (5 MB)
संग्रहित