बंद

घोषणा

घोषणा
शीर्षक वर्णन प्रारंभ तारीख शेवटची तारीख संचिका
कोविड 19 भंडारा – भंडारा जिल्ह्यातील खासगी रुग्णालयांना रेमडेसीविर इंजेक्शनची यादी वाटप

कोविड 19 भंडारा – भंडारा जिल्ह्यातील खासगी रुग्णालयांना रेमडेसीविर इंजेक्शनची यादी वाटप

22/04/2021 22/05/2021 पहा (2 MB) 15 April 2021 (266 KB) 23 & 24 April 21 (229 KB) 26 April 20201 (79 KB) 27 April 21 (93 KB) 28 April 21 (64 KB)
भुसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, 2013 अन्वये कलम 21(1) (2) (4)

भुसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, 2013 अन्वये कलम 21(1) (2) (4)

नेरला उपसा सिंचन विभाग आंबाडी

गाव- कोलारा, कोलारी, सेलोटी, मचारणा, जेवनाळा, पहाडी,  गोंदी, खराशी,  खुनारी, रेंगोळा, मागली,  मेंगापूर, मुरमाडी

16/04/2021 08/06/2021 पहा (117 KB) कोलारा_5 (117 KB) कोलारी_1 (125 KB) खराशी_1 (139 KB) खुनारी_2 (129 KB) गोंदी (122 KB) जेवनाळा_2 (123 KB) पहाडी_2 (121 KB) मचारणा_3 (159 KB) मांगली_4 (157 KB) मुरमाडी_1 (120 KB) मेंगापुर (122 KB) रेंगोळा (126 KB) सेलोटी (134 KB)
भुसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, 2013 अन्वये कलम 21(1) (2) (4)

भुसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, 2013 अन्वये कलम 21(1) (2) (4)

गोसीखुर्द डावा कालवा विभाग वाही

गाव- खैरणा, घरतोडा, डोकेसरांडी, किरमटी, रोहणी, किन्ही , मोहरणा, करांडला, पाहुणगाव, इरलीडांबी, दोनाड, गवराळा, खैरीपट

16/04/2021 08/06/2021 पहा (230 KB) करांडला (154 KB) किन्ही_6 (102 KB) किरमटी_5 (139 KB) खैरणा_1 (188 KB) खैरीपट (162 KB) गवराळा_1 (328 KB) घरतोडा_2 (154 KB) डोकेसरांडी (194 KB) दोनाड (171 KB) पाहुणगाव (166 KB) मोहरणा_3 (452 KB) राहेणी_4 (178 KB) इरलीडांबी (230 KB)
खाजगी क्षेत्रातील जमीन वाटाघाटीव्दारे थेट खरेदी पध्दतीने ताब्यात घेण्याबाबत जाहीर नोटीस भु. क्र. 05/एलक्युएन/2020-21 मौजा निमगाव तालुका लाखनी जिल्हा भंडारा

खाजगी क्षेत्रातील जमीन वाटाघाटीव्दारे थेट खरेदी पध्दतीने ताब्यात घेण्याबाबत जाहीर नोटीस भु. क्र. 05/एलक्युएन/2020-21 मौजा निमगाव तालुका  लाखनी  जिल्हा भंडारा

07/04/2021 07/07/2021 पहा (4 MB)
भूमी संपादन, पुनर्वसन व पूनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकता हक्क अधिनियम २०१३ अन्वये गोसीखुर्द डावा कालव्याचे बांधकामाकरिता, भु. मा. क्र. 24/अ-६५/२०१८-१९, मौजा वडेगाव  त. सा. क्र. 21, तालुका पवनी, जिल्हा भंडारा ची कलम 19(1) खालील अधिसुचना bhandara.gov.in वर प्रसिध्द करण्यात आलेली आहे.  

भूमी संपादन, पुनर्वसन व पूनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकता हक्क अधिनियम २०१३ अन्वये गोसीखुर्द डावा कालव्याचे बांधकामाकरिता, भु. मा. क्र. 24/अ-६५/२०१८-१९, मौजा वडेगाव  त. सा. क्र. 21, तालुका पवनी, जिल्हा भंडारा ची कलम 19(1) खालील अधिसुचना bhandara.gov.in वर प्रसिध्द करण्यात आलेली आहे.

 

05/04/2021 05/07/2021 पहा (3 MB)
भूमी संपादन, पुनर्वसन व पूनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकता हक्क अधिनियम २०१३ अन्वये गोसीखुर्द डावा कालव्याचे बांधकामाकरिता, भु. मा. क्र. 62/अ-६५/२०१८-१९, मौजा पौना खुर्द  त. सा. क्र. 21, तालुका पवनी, जिल्हा भंडारा ची कलम 19(1) खालील अधिसुचना bhandara.gov.in वर प्रसिध्द करण्यात आलेली आहे.

भूमी संपादन, पुनर्वसन व पूनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकता हक्क अधिनियम २०१३ अन्वये गोसीखुर्द डावा कालव्याचे बांधकामाकरिता, भु. मा. क्र. 62/अ-६५/२०१८-१९, मौजा पौना खुर्द  त. सा. क्र. 21, तालुका पवनी, जिल्हा भंडारा ची कलम 19(1) खालील अधिसुचना bhandara.gov.in वर प्रसिध्द करण्यात आलेली आहे.

05/04/2021 05/07/2021 पहा (3 MB)
भूमी संपादन, पुनर्वसन व पूनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकता हक्क अधिनियम २०१३ अन्वये गोसीखुर्द डावा कालव्याचे बांधकामाकरिता, भु. मा. क्र. 58/अ-६५/२०१८-१९, मौजा पालोरा  त. सा. क्र. 16, तालुका पवनी, जिल्हा भंडारा ची कलम 19(1) खालील अधिसुचना bhandara.gov.in वर प्रसिध्द करण्यात आलेली आहे.

भूमी संपादन, पुनर्वसन व पूनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकता हक्क अधिनियम २०१३ अन्वये गोसीखुर्द डावा कालव्याचे बांधकामाकरिता, भु. मा. क्र. 58/अ-६५/२०१८-१९, मौजा पालोरा  त. सा. क्र. 16, तालुका पवनी, जिल्हा भंडारा ची कलम 19(1) खालील अधिसुचना bhandara.gov.in वर प्रसिध्द करण्यात आलेली आहे.

05/04/2021 05/07/2021 पहा (3 MB)
भूमी संपादन, पुनर्वसन व पूनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकता हक्क अधिनियम २०१३ अन्वये गोसीखुर्द डावा कालव्याचे बांधकामाकरिता, भु. मा. क्र. ३४/अ-६५/२०१८-१९, मौजा उमरी त. सा. क्र. 23 , तालुका पवनी, जिल्हा भंडारा ची कलम 19(1) खालील अधिसुचना bhandara.gov.in वर प्रसिध्द करण्यात आलेली आहे.

भूमी संपादन, पुनर्वसन व पूनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकता हक्क अधिनियम २०१३ अन्वये गोसीखुर्द डावा कालव्याचे बांधकामाकरिता, भु. मा. क्र. ३४/अ-६५/२०१८-१९, मौजा उमरी त. सा. क्र. 23, तालुका पवनी, जिल्हा भंडारा ची कलम 19(1) खालील अधिसुचना bhandara.gov.in वर प्रसिध्द करण्यात आलेली आहे.

 

05/04/2021 05/07/2021 पहा (3 MB)
स्थानिक सुट्टी 2021 – भंडारा

स्थानिक सुट्टी 2021 – भंडारा

22/01/2021 31/12/2021 पहा (47 KB)
जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन-2018

जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन-2018

23/09/2019 30/09/2022 पहा (7 MB)
संग्रहित