बंद

घोषणा

घोषणा
शीर्षक वर्णन प्रारंभ तारीख शेवटची तारीख संचिका
मौजा- गोसे/बुज येथील नवीन भुसंपादन अधिनियम 2013 मधील कलम 19 (1) नुसार जाहिर अधिसूचना

मौजा- गोसे/बुज येथील नवीन भुसंपादन अधिनियम 2013 मधील कलम 19 (1) नुसार जाहिर अधिसूचना

20/05/2024 20/06/2024 पहा (2 MB)
अधिसूचना कलम 19 (1) (भूमी संपादन ,पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , 2013 ) भू .प्र.क्र.10/ एलक्युएन/2022-2023 मौजा-खाकसी ता.पवनी जिल्हा -भंडारा

अधिसूचना कलम 19 (1) (भूमी संपादन ,पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , 2013 ) भू .प्र.क्र.10/ एलक्युएन/2022-2023 मौजा-खाकसी ता.पवनी जिल्हा -भंडारा

20/05/2024 20/06/2024 पहा (1 MB)
अधिसूचना कलम 19 (1) (भूमी संपादन ,पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , 2013 ) भू .प्र.क्र.9/ एलक्युएन/2022-2023 मौजा -धानोरी ता.पवनी जिल्हा -भंडारा

अधिसूचना कलम 19 (1) (भूमी संपादन ,पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , 2013 ) भू .प्र.क्र.9/ एलक्युएन/2022-2023 मौजा -धानोरी ता.पवनी जिल्हा -भंडारा

20/05/2024 20/06/2024 पहा (1 MB)
मौजा लवारी ,ता. साकोली येथील भुसंपादन अधिनियम 2013 चे कलम 19(1) ची अधिसुचना

मौजा लवारी ,ता. साकोली येथील भुसंपादन अधिनियम 2013 चे कलम 19(1) ची अधिसुचना

20/05/2024 31/08/2024 पहा (2 MB)
भुसंपादन,पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, 2013 अन्वये कलम 11(1) ची अधिसूचना निम्न चुलबंद डावा कालवा मध्यम प्रकल्प विभाग गोदिंया प्र.क्रं. 04/एलक्युएन/2023-24 मौजा -लवारी

भुसंपादन,पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, 2013 अन्वये कलम 11(1) ची अधिसूचना निम्न चुलबंद डावा कालवा मध्यम प्रकल्प विभाग गोदिंया प्र.क्रं. 04/एलक्युएन/2023-24 मौजा -लवारी

17/05/2024 17/06/2024 पहा (3 MB)
मौजा- इंदुरखा, ता. भंडारा, जि. भंडारा या प्रकरणातील रेल्वे भुसंपादन अधिनियम-1989 चे जाहिर नोटिस

मौजा- इंदुरखा, ता. भंडारा, जि. भंडारा या प्रकरणातील रेल्वे भुसंपादन अधिनियम-1989 चे जाहिर नोटिस

17/05/2024 05/06/2024 पहा (2 MB)
अधिसूचना कलम 19 (1) (भूमी संपादन ,पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , 2013 ) भू .प्र.क्र.8/ एलक्युएन/2022-2023 मौजा-चंडकापूर ता.पवनी जिल्हा -भंडारा

अधिसूचना कलम 19 (1) (भूमी संपादन ,पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , 2013 ) भू .प्र.क्र.8/ एलक्युएन/2022-2023 मौजा-चंडकापूर ता.पवनी जिल्हा -भंडारा

16/05/2024 31/07/2024 पहा (1 MB)
अधिसूचना कलम 19 (1) (भूमी संपादन ,पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , 2013 ) भू .प्र.क्र.7 / एलक्युएन/2022-2023 मौजा -भोजापूर ता.पवनी जिल्हा -भंडारा

अधिसूचना कलम 19 (1) (भूमी संपादन ,पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , 2013 ) भू .प्र.क्र.7 / एलक्युएन/2022-2023 मौजा -भोजापूर ता.पवनी जिल्हा -भंडारा

16/05/2024 31/07/2024 पहा (1 MB)
मौजा वडद ,ता. साकोली येथील भुसंपादन अधिनियम 2013 चे कलम 19(1) ची अधिसुचना

मौजा वडद ,ता. साकोली येथील भुसंपादन अधिनियम 2013 चे कलम 19(1) ची अधिसुचना

16/05/2024 31/07/2024 पहा (2 MB)
मौजा जमनापूर ,ता. साकोली येथील भुसंपादन अधिनियम 2013 चे कलम 19(1) ची अधिसुचना

मौजा जमनापूर ,ता. साकोली येथील भुसंपादन अधिनियम 2013 चे कलम 19(1) ची अधिसुचना

16/05/2024 31/07/2024 पहा (2 MB)
संग्रहित