बंद

घोषणा

घोषणा
शीर्षक वर्णन प्रारंभ तारीख शेवटची तारीख संचिका
निविदा सूचना
निविदा सूचना
27/09/2022 06/10/2022 पहा (68 KB)
भुसंपादन प्रकरण क्रमांक 02/एलक्युएन/2022-2023 मौजा- चोवा आणि उसरीपार ता. जि .भंडारा

भुसंपादन प्रकरण क्रमांक 02/एलक्युएन/2022-2023 मौजा- चोवा आणि उसरीपार ता. जि .भंडारा

20/09/2022 07/10/2022 पहा (883 KB) Usaripar (820 KB)
भुसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, 2013 अन्वये कलम 19(1) मधील शुध्दीपत्रक गोसीखुर्द डावा कालवा विभाग वाही गाव- आथली

भुसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, 2013 अन्वये कलम 19(1) मधील शुध्दीपत्रक गोसीखुर्द डावा कालवा विभाग वाही गाव- आथली

16/09/2022 16/10/2022 पहा (534 KB)
भुमीसंपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पादर्शकतेचा हक्क अधिनियम -2013 अन्वये कलम-11(1) खालील अधिसुचना भु. क्र. 02/एलक्युएन/2021-22 मौजा – डोंगरगांव, तालुका – लाखनी, जिल्हा भंडारा

भुमीसंपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पादर्शकतेचा हक्क अधिनियम -2013 अन्वये कलम-11(1) खालील अधिसुचना

भु. क्र. 02/एलक्युएन/2021-22 मौजा – डोंगरगांव,  तालुका – लाखनी,  जिल्हा भंडारा

14/09/2022 13/10/2022 पहा (2 MB)
भुमीसंपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पादर्शकतेचा हक्क अधिनियम -2013 अन्वये कलम-11(1) खालील अधिसुचना भु. क्र. 01/एलक्युएन/2022-23 मौजा प्रधान/ ढोरप तालुका पवनी जिल्हा भंडारा

भुमीसंपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पादर्शकतेचा हक्क अधिनियम -2013 अन्वये कलम-11(1) खालील अधिसुचना
भु. क्र. 01/एलक्युएन/2022-23 मौजा प्रधान/ ढोरप तालुका पवनी जिल्हा भंडारा

24/08/2022 31/12/2022 पहा (1 MB)
पोला स्थानिक सुट्टी दि.26.08.2022 भंडारा जिल्हा

पोला स्थानिक सुट्टी दि.26.08.2022 भंडारा जिल्हा

22/08/2022 31/12/2022 पहा (355 KB)
स्थानिक सुट्ट्या

स्थानिक सुट्ट्या

01/08/2022 31/12/2022 पहा (369 KB)
अनुकंपा नियुक्तीची सामाईक व महसूल विभागाची प्रतिक्षासूची गट “क” व गट “ड”(माहे मार्च, 2022 अखेर)

अनुकंपा नियुक्तीची सामाईक व महसूल विभागाची प्रतिक्षासूची गट “क”  व गट “ड”(माहे मार्च, 2022 अखेर)

29/06/2022 29/06/2023 पहा (962 KB) ANUKAMPA LIST REVENUE DEPT MARCH 2022 GROUP C (3 MB) ANUKAMPA COMBINE LIST MARCH 2022 GROUP C (1 MB) ANUKAMPA LIST REVENUE DEPT MARCH 2022 D (3 MB) ANUKAMPA COMBINE LIST MARCH 2022 GROUP D (9 MB)
अनुकंपा नियुक्तीची सामाईक व महसूल विभागाची प्रतिक्षासूची गट “क” व गट “ड”(माहे जानेवारी, 2022 अखेर)

अनुकंपा नियुक्तीची सामाईक व महसूल विभागाची प्रतिक्षासूची गट “क”  व गट “ड”(माहे जानेवारी, 2022 अखेर)

29/06/2022 29/06/2023 पहा (952 KB) ANUKAMPA LIST JAN 2022 REVENUE DEPT GROUP C (5 MB) ANUKAMPA COMBINE LIST JAN 2022 GROUP C (1 MB) ANUKAMPA LIST JAN 2022 REVENUE DEPT GROUP D (4 MB) ANUKAMPA COMBINE LIST JAN 2022 GROUP D (10 MB)
दिनांक 01/01/2022 चे स्थितीप्रमाणे जिल्हास्तरावरील तलाठी संवर्गाची अंतिम जेष्ठता यादी.

दिनांक 01/01/2022 चे स्थितीप्रमाणे जिल्हास्तरावरील तलाठी संवर्गाची अंतिम जेष्ठता यादी.

27/06/2022 27/06/2023 पहा (5 MB)
संग्रहित