बंद

घोषणा

घोषणा
शीर्षक वर्णन प्रारंभ तारीख शेवटची तारीख संचिका
भुसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, 2013 अन्वये कलम 11(1) ची अधिसूचना भंडारा जिल्हयाच्या वेबसाईटवर प्रसिध्द करण्याबाबत. मध्यम प्रकल्प निम्न चुलबंद विभाग गोंदिया गाव- वडद, जमनापुर

भुसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, 2013 अन्वये कलम 11(1) ची अधिसूचना  भंडारा जिल्हयाच्या वेबसाईटवर प्रसिध्द करण्याबाबत.

मध्यम प्रकल्प निम्न चुलबंद विभाग गोंदिया

गाव- वडद, जमनापुर

09/09/2021 08/11/2021 पहा (3 MB) वडद (3 MB) जमनापुर (3 MB)
भुसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, 2013 अन्वये कलम 11(1) ची अधिसूचना भंडारा जिल्हयाच्या वेबसाईटवर प्रसिध्द करण्याबाबत. गोसीखुर्द डावा कालवा विभाग वाही गाव- आथली, आसोला

भुसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, 2013 अन्वये कलम 11(1) ची अधिसूचना  भंडारा जिल्हयाच्या वेबसाईटवर प्रसिध्द करण्याबाबत.

गोसीखुर्द डावा कालवा विभाग वाही

गाव-   आथली, आसोला

09/09/2021 08/11/2021 पहा (3 MB) आसोला (4 MB) आथली (3 MB)
माहे मार्च 2019 च्या जाहिरातीनुसार जिल्हा परिषद भंडाराच्या अखत्यारितील आरोग्य विभागाशी संबंधीत गट-क संवर्गातील सर्व पदे भरण्याबाबत.

माहे मार्च 2019 च्या जाहिरातीनुसार जिल्हा परिषद भंडाराच्या अखत्यारितील आरोग्य विभागाशी संबंधीत गट-क संवर्गातील सर्व पदे भरण्याबाबत.

27/08/2021 01/11/2021 पहा (4 MB)
मा. उच्च न्यायालय औरंगाबाद येथील पी.आय.एल.क्र.34/2017 मध्ये मा. न्यायालयाने दिलेल्या आदेशानुसार कलम -18 चे संदर्भामध्ये प्राधन्य क्रमानुसार निधी उपलब्ध करुन देणेबाबत व सदर माहिती संकेतस्थळावर प्रसिध्द करणेबाबत.

मा. उच्च न्यायालय औरंगाबाद येथील पी.आय.एल.क्र.34/2017 मध्ये मा. न्यायालयाने दिलेल्या आदेशानुसार कलम -18 चे संदर्भामध्ये प्राधन्य क्रमानुसार निधी उपलब्ध करुन देणेबाबत व सदर माहिती संकेतस्थळावर प्रसिध्‌द करणेबाबत.

11/08/2021 31/12/2021 पहा (1 MB)
माहितीचा अधिकार-2005 अंतर्गत, नियम 4 (1) (ख )अन्वये 17 बाबीची महत्वपूर्ण माहिती

माहितीचा अधिकार-2005 अंतर्गत, नियम 4 (1) (ख )अन्वये 17 बाबीची महत्वपूर्ण माहिती

10/08/2021 31/12/2021 पहा (2 MB)
अनुकंपा तत्वावर नियुक्तसाठी पात्र उमेदवारांची अतिम जेष्ठता यादी प्रसिध्द करणे.

अनुकंपा तत्वावर नियुक्तसाठी पात्र उमेदवारांची अतिम जेष्ठता यादी प्रसिध्द करणे.

01/07/2021 30/06/2022 पहा (4 MB)
जाहीर सूचना – अनुकंपा तत्त्वावर नियुक्तीबाबत (वाहन चालक संवर्ग )

जाहीर सूचना – अनुकंपा तत्त्वावर नियुक्तीबाबत (वाहन चालक संवर्ग )

17/06/2021 31/10/2021 पहा (443 KB)
स्थानिक सुट्टी 2021 – भंडारा

स्थानिक सुट्टी 2021 – भंडारा

22/01/2021 31/12/2021 पहा (47 KB)
जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन-2018

जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन-2018

23/09/2019 30/09/2022 पहा (7 MB)
संग्रहित