बंद

घोषणा

घोषणा
शीर्षक वर्णन प्रारंभ तारीख शेवटची तारीख संचिका
भूमी संपादन पुनर्वसन व पुनस्थापना करतांना वाजवी भरपाई मिळण्याबाबत व पारदर्शकतेचा हक्क (महाराष्ट्र ) नियम,२०१४ मधील नियम १९ मध्ये सुधारणा करण्याबाबत प्रारूप अधिसूचना

भूमी संपादन पुनर्वसन व पुनस्थापना करतांना वाजवी भरपाई मिळण्याबाबत व पारदर्शकतेचा हक्क (महाराष्ट्र )

नियम,२०१४ मधील नियम १९ मध्ये सुधारणा करण्याबाबत प्रारूप अधिसूचना

23/06/2023 31/12/2023 पहा (305 KB)
भुमीसंपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम -2013 अन्वये कलम-19(1) खालील अधिसुचना भु. क्र. 04/एलक्युएन/2021-22 मौजा पिंडकेपार (टोली) तालुका:- भंडारा जिल्हा:- भंडारा

भुमीसंपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम -2013 अन्वये कलम-19(1) खालील अधिसुचना भु. क्र. 04/एलक्युएन/2021-22 मौजा  पिंडकेपार (टोली) तालुका:- भंडारा  जिल्हा:- भंडारा

18/04/2023 31/12/2023 पहा (2 MB)
महसूल सहाय्यक ज्येष्ठता यादी 2023

महसूल सहाय्यक ज्येष्ठता यादी 2023

24/03/2023 31/12/2023 पहा (5 MB)
मंडळ अधिकारी यांना सातव्या वेतन आयोगानुसार तीन लाभांच्या सुधारीत सेवांतर्गत आश्वासीत प्रगती योजनेचा लाभ मिळण्याबाबत यादी वेबसाईटवर प्रसिध्द करण्याबाबत.

मंडळ अधिकारी यांना सातव्या वेतन आयोगानुसार तीन लाभांच्या सुधारीत सेवांतर्गत आश्वासीत प्रगती योजनेचा लाभ मिळण्याबाबत यादी वेबसाईटवर प्रसिध्द  करण्याबाबत.

02/03/2023 01/03/2024 पहा (8 MB)
शासकीय सुट्ट्या आदेश-2023

शासकीय सुट्ट्या आदेश-2023

26/06/2023 31/12/2023 पहा (254 KB)
जिल्हास्तरावरील मंडळ अधिकारी संवर्गाची दिनांक 1/1/2023 चे स्थितीप्रमाणे अंतीम जेष्ठता यादी

जिल्हास्तरावरील मंडळ अधिकारी संवर्गाची दिनांक 1/1/2023 चे स्थितीप्रमाणे अंतीम जेष्ठता यादी

14/02/2023 31/12/2023 पहा (5 MB)
जिल्हाधिकारी भंडारा यांचे आस्थापनेवरील शिपाई/ स्वच्छ्क/ चौकीदार यांची 1/1/2023 चे स्ष्थितिनुसार जिल्हास्तरीय अंतिम ज्येष्ठता यादी

जिल्हाधिकारी भंडारा यांचे आस्थापनेवरील शिपाई/ स्वच्छ्क/ चौकीदार यांची 1/1/2023 चे  स्ष्थितिनुसार जिल्हास्तरीय अंतिम ज्येष्ठता यादी

13/02/2023 31/01/2024 पहा (6 MB)
वैद्यकीय खर्चाच्या प्रतिपूर्ती प्रस्तावासोबत सादर करावयाच्या कागदपत्रांचा नमुना संच

वैद्यकीय खर्चाच्या प्रतिपूर्ती प्रस्तावासोबत सादर करावयाच्या कागदपत्रांचा नमुना संच

08/02/2023 31/03/2025 पहा (7 MB)
अनुकंपा नियुक्तीसाठी सामाईक आणि महसूल विभागाची प्रतीक्षा यादी गट-क आणि गट-ड (डिसेंबर 2022 अखेर)

अनुकंपा नियुक्तीसाठी सामाईक आणि महसूल विभागाची प्रतीक्षा यादी गट-क आणि गट-ड (डिसेंबर 2022 अखेर)

23/01/2023 31/12/2023 पहा (7 MB) revenue 2023_0001 (3 MB)
०१/०१/२०२३ जिल्हास्तरीय अव्वल कारकुणची तात्पुरती ज्येष्ठता यादी

०१/०१/२०२३ जिल्हास्तरीय अव्वल कारकुणची तात्पुरती ज्येष्ठता यादी

23/01/2023 31/12/2023 पहा (2 MB)
संग्रहित