बंद

निविदा

निविदा
शीर्षक वर्णन प्रारंभ तारीख शेवटची तारीख संचिका
3 वाळू डेपो करीता ई – निविदा प्रसिद्ध करणेबाबत.

3 वाळू डेपो करीता ई – निविदा प्रसिद्ध करणेबाबत.

28/02/2024 14/03/2024 पहा (8 MB)
ग्रंथ खरेदीसाठी दरपत्रक मागविण्याबाबतचे निवेदन

ग्रंथ खरेदीसाठी दरपत्रक मागविण्याबाबतचे निवेदन

28/02/2024 15/03/2024 पहा (208 KB)
बारदाना पुनर्निविदा

बारदाना पुनर्निविदा

22/02/2024 14/03/2024 पहा (3 MB)
संग्रहित