बंद

वरिष्ठता सूची

वरिष्ठता सूची
शीर्षक वर्णन प्रारंभ तारीख शेवटची तारीख संचिका
अनुकंपा नियुक्तीकरिता ठेवण्यात आलेली सामायीक व महसुल विभाग प्रतिक्षासुची –“क” व गट-“ड” (सप्टेंबर -2022 अखेर) अनुकंपा प्रतिक्षासुची महसुल विभाग सप्टेंबर -2022 गट –“क” व गट-“ड” अनुकंपा प्रतिक्षासुची सामायीक सप्टेंबर -2022 गट –“क” व गट-“ड”

अनुकंपा नियुक्तीकरिता ठेवण्यात आलेली सामायीक व महसुल विभाग  प्रतिक्षासुची –“क” व गट-“ड” (सप्टेंबर -2022 अखेर)

अनुकंपा प्रतिक्षासुची महसुल विभाग  सप्टेंबर -2022 गट –“क” व गट-“ड”

अनुकंपा प्रतिक्षासुची सामायीक  सप्टेंबर -2022 गट –“क” व गट-“ड”

28/11/2022 31/03/2023 पहा (976 KB)
अनुकंपा नियुक्तीकरिता ठेवण्यात आलेली सामायीक व महसुल विभाग प्रतिक्षासुची –“क” व गट-“ड” (जुन -2022 अखेर) अनुकंपा प्रतिक्षासुची महसुल विभाग जुन -2022 गट –“क” व गट-“ड” अनुकंपा प्रतिक्षासुची सामायीक जुन -2022 गट –“क” व गट-“ड”

अनुकंपा नियुक्तीकरिता ठेवण्यात आलेली सामायीक व महसुल विभाग  प्रतिक्षासुची –“क” व गट-“ड” (जुन -2022 अखेर)

अनुकंपा प्रतिक्षासुची महसुल विभाग  जुन -2022 गट –“क” व गट-“ड”

अनुकंपा प्रतिक्षासुची सामायीक  जुन -2022 गट –“क” व गट-“ड”

28/11/2022 31/03/2023 पहा (984 KB)
अनुकंपा नियुक्तीची सामाईक व महसूल विभागाची प्रतिक्षासूची गट “क” व गट “ड”(माहे मार्च, 2022 अखेर)

अनुकंपा नियुक्तीची सामाईक व महसूल विभागाची प्रतिक्षासूची गट “क”  व गट “ड”(माहे मार्च, 2022 अखेर)

29/06/2022 29/06/2023 पहा (962 KB) ANUKAMPA LIST REVENUE DEPT MARCH 2022 GROUP C (3 MB) ANUKAMPA COMBINE LIST MARCH 2022 GROUP C (1 MB) ANUKAMPA LIST REVENUE DEPT MARCH 2022 D (3 MB) ANUKAMPA COMBINE LIST MARCH 2022 GROUP D (9 MB)
अनुकंपा नियुक्तीची सामाईक व महसूल विभागाची प्रतिक्षासूची गट “क” व गट “ड”(माहे जानेवारी, 2022 अखेर)

अनुकंपा नियुक्तीची सामाईक व महसूल विभागाची प्रतिक्षासूची गट “क”  व गट “ड”(माहे जानेवारी, 2022 अखेर)

29/06/2022 29/06/2023 पहा (952 KB) ANUKAMPA LIST JAN 2022 REVENUE DEPT GROUP C (5 MB) ANUKAMPA COMBINE LIST JAN 2022 GROUP C (1 MB) ANUKAMPA LIST JAN 2022 REVENUE DEPT GROUP D (4 MB) ANUKAMPA COMBINE LIST JAN 2022 GROUP D (10 MB)
दिनांक 01/01/2022 चे स्थितीप्रमाणे जिल्हास्तरावरील तलाठी संवर्गाची अंतिम जेष्ठता यादी.

दिनांक 01/01/2022 चे स्थितीप्रमाणे जिल्हास्तरावरील तलाठी संवर्गाची अंतिम जेष्ठता यादी.

27/06/2022 27/06/2023 पहा (5 MB)
तलाठी प्रारूप ज्येष्ठता यादी

तलाठी प्रारूप ज्येष्ठता यादी

22/04/2022 22/04/2023 पहा (5 MB)
कोतवाल ज्येष्ठता यादी

कोतवाल ज्येष्ठता यादी

22/04/2022 22/04/2023 पहा (6 MB)
जिल्हास्तरावरील मंडळ अधिकारी संवर्गातील कर्मचारी यांची अंतिम ज्येष्ठता यादी दिनांक 1/1/2022 चे स्थितीप्रमाणे

जिल्हास्तरावरील मंडळ अधिकारी संवर्गातील कर्मचारी यांची अंतिम ज्येष्ठता यादी

दिनांक 1/1/2022 चे स्थितीप्रमाणे

01/04/2022 01/04/2023 पहा (6 MB)
संग्रहित