बंद

वरिष्ठता सूची

वरिष्ठता सूची
शीर्षक वर्णन प्रारंभ तारीख शेवटची तारीख संचिका
चतुर्थ श्रेणीकर्मचारी यांची दिनांक ०१-०१- २०२१ चे अंतिम स्तिथीप्रमाणे प्रारूप जेष्ठतायादी

चतुर्थ श्रेणीकर्मचारी यांची दिनांक ०१-०१- २०२१ चे अंतिम स्तिथीप्रमाणे प्रारूप जेष्ठतायादी

 

12/05/2021 31/12/2021 पहा (6 MB)
अनुकंपा नियुक्तीकरिता गट – “क” व गट-“ड” ची सामाईक आणि महसूल विभागाची प्रतिक्षासूची (माहे मार्च २०२१अखेर)

अनुकंपा नियुक्तीकरिता गट – “क” व गट-“ड” ची सामाईक आणि महसूल विभागाची प्रतिक्षासूची (माहे मार्च २०२१अखेर)

12/05/2021 31/03/2022 पहा (4 MB) ANUKAMPA (REVENUE) LIST GROUP D (2 MB) ANUKAMPA COMBINE LIST GROUP C 31.3.2021_2_2 (9 MB) ANUKAMPA COMBINE LIST GROUP D 31.3.2021 (6 MB)
िल्हधिकरी भंंडारा यांचे आस्थापनेवरील स्थायी/अस्थायी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी (शिपाई/चौकीदार/स्वच्छ्क) संर्वगाची दिनांक 01/01/2021 चे स्थितीप्रमाणे प्रारुप जेष्ठता यादी

िल्हधिकरी भंंडारा यांचे आस्थापनेवरील स्थायी/अस्थायी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी (शिपाई/चौकीदार/स्वच्छ्क) संर्वगाची दिनांक 01/01/2021 चे स्थितीप्रमाणे प्रारुप जेष्ठता यादी

24/02/2021 24/02/2022 पहा (6 MB)
संग्रहित